Mr. Pak's Quiz For English(085)

Nick'sgranpa 2020.12.21 14:28 조회 수 : 118

Mr. Pak's Quiz For English(085)

==

<제 085 회> 그 둘을 어떻게 구별하나?

/ How do you differentiate the two?

.

[Q] :

크기와 생김새가 꼭 같아 보이는

말 두 필이 있다.

There are two horses

/ that look exactly the same / from its appearance and the size.

.

그들 중 한 마리는 어미이고

다른 한 마리는 그것의 새끼라고 한다.

One of them is / the mother

/ and the other is its offspring.

.

그 둘을 어떻게 구별하나?

How / do you differentiate / the two?

.

보기 :

가) 구분이 어렵다.

나) 잠 잘 때 보면 알 수 있다.

다) 먹이를 같이 주어보면 알 수 있다.

라) 달리기를 같이 시켜보면 알 수 있다.

.

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

ap.pear.ance /ə.píər.əns/[어.피어.́(어)런스]

bliss /blis/[브을이스]

dif.fer.en.ti.ate /dìf.ər.én.ʃi.èit/[딯ㅍ ̀.어.(어)랜 ́.씨.애잍(으) ̀]

*원음은 [딯ㅍ ̀.어(어)ㄹ.앤 ́.씨.애잍(으) ̀]이나 한국인은 가운데 r 음을 제대로 내기

힘이 들기 때문에 r 을 뒤의 모음에 붙여 발음케 표기하였다.

 

정확한 원음은 못 되나 원음에 가깝게 표현된다. 이것도 따지면 콩글리쉬가 된다.

영어 발음이 늘게 되면 [딯ㅍ ̀.어(어)ㄹ.앤 ́.씨.애잍(으) ̀]로 읽도록 노력하자.

 

hors.es /hɔ́:r.siz/[호^어(어)ㄹ ́.시ㅅ즈]

* -es를 /iz/[이즈]로 발음하는 경우 :

원형이 /s/, /ʃ/, /z/, /ʤ/, /ʧ/, /ks/ 등과 같은 소리로 끝날 때는 [iz]로 발음한다.

 

ig.no.rance /íg.nə.rəns /[익 ́.너.(어)런스]

off.spring /ɔ́:f.sprìŋ/[오^엏ㅍ ́.스프(어)링 ̀]

==

[제 084 회 정답 및 해설]

정답 : 다) 둘 다 같다.

해설 :

그들이 만났을 땐 보스턴에서의 거리는 같다.

When they met, they're the same distance from Boston.

==

<오늘의 명언>

Ignorance is bliss. / 무식은 축복이다.

--> 모르는 게 약이다.

.

식자우환(識字憂患) : <識알 식, 字 글자 자, 憂 근심 우, 患 근심 환>

학식이 있는 것이 도리어 근심을 사게 된다.

1. 알기는 알아도 똑바로 잘 알고 있지 못해 오히려 걱정거리가 된다.

2. 도리(道理)를 알고 있는 까닭으로 도리어 불리하게 되었음.

3. 차라리 모르는 편이 나을 때를 이른다.

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 10
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 20
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 28
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 38
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 45
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 55
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 69
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 79
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 81
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 77
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 84
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 108
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 91
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 85
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 74
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 88
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 78
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 84
» Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 118
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 101
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 94
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 114
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 110
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 112
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 105
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 119
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 129
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 123
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 114
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 130
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 144
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 129
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 141
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 108
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 130
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 198
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 147
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 135
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 128
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 174
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 139
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 150
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 173
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 165
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 163
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 162
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 175
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 155
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 170
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 141