Mr. Pak's Quiz For English(085)

Nick'sgranpa 2020.12.21 14:28 조회 수 : 162

Mr. Pak's Quiz For English(085)

==

<제 085 회> 그 둘을 어떻게 구별하나?

/ How do you differentiate the two?

.

[Q] :

크기와 생김새가 꼭 같아 보이는

말 두 필이 있다.

There are two horses

/ that look exactly the same / from its appearance and the size.

.

그들 중 한 마리는 어미이고

다른 한 마리는 그것의 새끼라고 한다.

One of them is / the mother

/ and the other is its offspring.

.

그 둘을 어떻게 구별하나?

How / do you differentiate / the two?

.

보기 :

가) 구분이 어렵다.

나) 잠 잘 때 보면 알 수 있다.

다) 먹이를 같이 주어보면 알 수 있다.

라) 달리기를 같이 시켜보면 알 수 있다.

.

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

ap.pear.ance /ə.píər.əns/[어.피어.́(어)런스]

bliss /blis/[브을이스]

dif.fer.en.ti.ate /dìf.ər.én.ʃi.èit/[딯ㅍ ̀.어.(어)랜 ́.씨.애잍(으) ̀]

*원음은 [딯ㅍ ̀.어(어)ㄹ.앤 ́.씨.애잍(으) ̀]이나 한국인은 가운데 r 음을 제대로 내기

힘이 들기 때문에 r 을 뒤의 모음에 붙여 발음케 표기하였다.

 

정확한 원음은 못 되나 원음에 가깝게 표현된다. 이것도 따지면 콩글리쉬가 된다.

영어 발음이 늘게 되면 [딯ㅍ ̀.어(어)ㄹ.앤 ́.씨.애잍(으) ̀]로 읽도록 노력하자.

 

hors.es /hɔ́:r.siz/[호^어(어)ㄹ ́.시ㅅ즈]

* -es를 /iz/[이즈]로 발음하는 경우 :

원형이 /s/, /ʃ/, /z/, /ʤ/, /ʧ/, /ks/ 등과 같은 소리로 끝날 때는 [iz]로 발음한다.

 

ig.no.rance /íg.nə.rəns /[익 ́.너.(어)런스]

off.spring /ɔ́:f.sprìŋ/[오^엏ㅍ ́.스프(어)링 ̀]

==

[제 084 회 정답 및 해설]

정답 : 다) 둘 다 같다.

해설 :

그들이 만났을 땐 보스턴에서의 거리는 같다.

When they met, they're the same distance from Boston.

==

<오늘의 명언>

Ignorance is bliss. / 무식은 축복이다.

--> 모르는 게 약이다.

.

식자우환(識字憂患) : <識알 식, 字 글자 자, 憂 근심 우, 患 근심 환>

학식이 있는 것이 도리어 근심을 사게 된다.

1. 알기는 알아도 똑바로 잘 알고 있지 못해 오히려 걱정거리가 된다.

2. 도리(道理)를 알고 있는 까닭으로 도리어 불리하게 되었음.

3. 차라리 모르는 편이 나을 때를 이른다.

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
266 Gag 로 배우는 생활영어(008) 2021.09.19 Nick'sgranpa 4
265 Gag 로 배우는 생활영어(007) 2021.09.14 Nick'sgranpa 19
264 Gag 로 배우는 생활영어(006) 2021.09.06 Nick'sgranpa 30
263 Gag 로 배우는 생활영어(005) 2021.08.23 Nick'sgranpa 35
262 Gag 로 배우는 생활영어(004) 2021.08.09 Nick'sgranpa 49
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) 2021.08.03 Nick'sgranpa 51
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 62
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [2] 2021.07.11 Nick'sgranpa 73
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 102
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 100
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 108
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 93
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 101
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 106
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 92
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 87
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 99
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 99
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 93
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 109
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 116
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 115
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 114
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 122
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 154
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 135
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 117
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 114
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 120
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 111
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 116
» Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 162
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 136
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 136
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 146
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 150
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 143
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 139
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 155
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 161
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 158
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 148
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 167
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 193
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 160
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 177
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 139
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 166
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 244
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 178