Mr. Pak's Quiz For English(085)

Nick'sgranpa 2020.12.21 14:28 조회 수 : 42

Mr. Pak's Quiz For English(085)

==

<제 085 회> 그 둘을 어떻게 구별하나?

/ How do you differentiate the two?

.

[Q] :

크기와 생김새가 꼭 같아 보이는

말 두 필이 있다.

There are two horses

/ that look exactly the same / from its appearance and the size.

.

그들 중 한 마리는 어미이고

다른 한 마리는 그것의 새끼라고 한다.

One of them is / the mother

/ and the other is its offspring.

.

그 둘을 어떻게 구별하나?

How / do you differentiate / the two?

.

보기 :

가) 구분이 어렵다.

나) 잠 잘 때 보면 알 수 있다.

다) 먹이를 같이 주어보면 알 수 있다.

라) 달리기를 같이 시켜보면 알 수 있다.

.

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

ap.pear.ance /ə.píər.əns/[어.피어.́(어)런스]

bliss /blis/[브을이스]

dif.fer.en.ti.ate /dìf.ər.én.ʃi.èit/[딯ㅍ ̀.어.(어)랜 ́.씨.애잍(으) ̀]

*원음은 [딯ㅍ ̀.어(어)ㄹ.앤 ́.씨.애잍(으) ̀]이나 한국인은 가운데 r 음을 제대로 내기

힘이 들기 때문에 r 을 뒤의 모음에 붙여 발음케 표기하였다.

 

정확한 원음은 못 되나 원음에 가깝게 표현된다. 이것도 따지면 콩글리쉬가 된다.

영어 발음이 늘게 되면 [딯ㅍ ̀.어(어)ㄹ.앤 ́.씨.애잍(으) ̀]로 읽도록 노력하자.

 

hors.es /hɔ́:r.siz/[호^어(어)ㄹ ́.시ㅅ즈]

* -es를 /iz/[이즈]로 발음하는 경우 :

원형이 /s/, /ʃ/, /z/, /ʤ/, /ʧ/, /ks/ 등과 같은 소리로 끝날 때는 [iz]로 발음한다.

 

ig.no.rance /íg.nə.rəns /[익 ́.너.(어)런스]

off.spring /ɔ́:f.sprìŋ/[오^엏ㅍ ́.스프(어)링 ̀]

==

[제 084 회 정답 및 해설]

정답 : 다) 둘 다 같다.

해설 :

그들이 만났을 땐 보스턴에서의 거리는 같다.

When they met, they're the same distance from Boston.

==

<오늘의 명언>

Ignorance is bliss. / 무식은 축복이다.

--> 모르는 게 약이다.

.

식자우환(識字憂患) : <識알 식, 字 글자 자, 憂 근심 우, 患 근심 환>

학식이 있는 것이 도리어 근심을 사게 된다.

1. 알기는 알아도 똑바로 잘 알고 있지 못해 오히려 걱정거리가 된다.

2. 도리(道理)를 알고 있는 까닭으로 도리어 불리하게 되었음.

3. 차라리 모르는 편이 나을 때를 이른다.

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 5
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 18
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 28
» Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 42
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 41
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 47
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 69
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 67
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 68
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 68
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 74
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 89
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 86
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 82
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 90
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 103
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 91
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 103
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 71
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 90
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 149
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 109
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 92
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 90
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 120
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 99
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 117
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 132
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 121
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 120
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 123
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 123
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 113
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 126
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 110
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 108
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 126
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 122
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 144
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 110
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 123
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 108
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 139
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 174
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 127
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 146
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 179
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 194
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 210
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 234