Mr. Pak's Quiz For English(088)

Nick'sgranpa 2021.01.17 13:53 조회 수 : 55

Mr. Pak's Quiz For English(088)

==

<제 088 회> 홀 수 페이지

/ The odd pages

.

* 이 문제는 듣(읽)고 3초 내로 답이 나와야 한다.

.

[Q] : 479페이지짜리 책에서

얼마나 많은 홀 수 페이지가 있나?

.

How many odd pages

/ are there / in a book 479 pages long?

.

보기 :

가) 239 나) 240 다) 479 ÷ 2 라) 누가 찢었으면 달라진다.

.

One! Two! Three!

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

odd /ɑ:d/[아앋(으)]

page /peidʒ/[패이지]

pag.es /péi.dʒiz/[패이 ́.지ㅅ즈]

long /lɔ:ŋ/[(을)로^어엉]

==

[제 087 회 정답 및 해설]

정답 : 라) 깊은 물에 넣어보면 알 수 있다.

해설 :

물에서 떠는 부분이 위(上))이다.

The part that floats in the water is the top.

==

<오늘의 명언>

It takes two to tango. / 탱고를 추는 데는 두 사람이 필요하다.

--> 어떤 사건에는 꼭 상대편이 있다. 손바닥 하나로는 박수를 칠 수 없다.

.

고장난명(孤掌難鳴) : <孤 외로울 고, 掌 손바닥 장, 難 어려울 난, 鳴 울 명>

외손뼉으로 울릴 수 없다는 의미로. 혼자서는 일을 이룰 수 없음을 비유하거나,.

맞거는 사람이 없으면 싸움이 되지 않음을 비유할 때 사용하는 말.

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 5
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 21
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 36
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 35
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 39
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 40
» Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 55
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 49
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 61
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 82
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 70
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 74
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 89
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 83
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 85
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 82
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 86
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 102
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 100
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 94
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 104
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 118
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 109
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 119
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 81
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 104
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 163
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 123
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 108
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 102
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 144
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 114
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 128
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 142
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 131
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 138
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 140
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 144
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 129
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 140
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 123
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 121
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 137
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 133
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 160
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 121
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 139
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 124
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 150
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 187