Mr. Pak's Quiz For English(089)

Nick'sgranpa 2021.01.24 07:49 조회 수 : 114

 

Mr. Pak's Quiz For English(089)

==

<제 089 회> 컵의 손잡이는 어느 쪽에 있는가?

/ On which side is the cup's handle?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 3초 내에 답이 나와야 한다.

.

[Q] :

당신은 테이블위에 놓인 컵 하나를 가지고 있다.

You have a cup placed on a table.

.

당신은 북쪽을 향하고 있고

컵은 남쪽을 향해 있다.

You are pointing towards the North

and the cup is facing towards the South.

.

컵의 손잡이는 어느 쪽에 있는가?

On which side is the cup's handle?

.

* Hint : 문제를 다시 읽(들)어보자!

.

보기 :

가) 남쪽 나) 북쪽

다) 컵을 들 때의 위치에 따른다. 라) 정답 없음.

.

One! Two! Three!

[답] ( ) 만일 라)를 택한다면 왜? _____________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

fac.ing /féi.siŋ/[ㅎ패이 ́.싱]

han.dle /hǽn.dl/[해^안 ́.드을]

placed /pleist/[프을애이스트]

point.ing /pɔ́in.tiŋ/[포^어인 ́.팅]

po.si.tion /pə.zíʃ.ən/[퍼.ㅅ지쒸 ́.언]

*영한사전의 단어의 음절구분대로 하면 po.si.tion /pə.zí.ʃən/[퍼.ㅅ지 ́.쒸언](x)

발음을 잘 하고 싶으면 미국의 Webster's Dictionary를 같이 보면 좋다.

to.wards /tɔ:rdz/[토^어(어)ㄹ드ㅅ즈]

==

[제 088 회 정답 및 해설]

정답 : 나) 240

해설 :

홀 수 페이지 책은 없다. 즉, 479pages 책은 480pages를 말한다.

==

<오늘의 명언>

It's a piece of cake. / 그 것은 케이크 한 조각.

--> 케이크 한 조각 먹는 것만큼 쉽다. = 누워 떡 먹기

.

이여반장(易如反掌) : <易 쉬울 이, 如 같을 여, 反 뒤집을 반, 掌 손바닥 장>

손바닥을 뒤치는 것처럼 아주 쉽다는 말. = 여반장(如反掌)

===

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
266 Gag 로 배우는 생활영어(008) 2021.09.19 Nick'sgranpa 4
265 Gag 로 배우는 생활영어(007) 2021.09.14 Nick'sgranpa 19
264 Gag 로 배우는 생활영어(006) 2021.09.06 Nick'sgranpa 30
263 Gag 로 배우는 생활영어(005) 2021.08.23 Nick'sgranpa 35
262 Gag 로 배우는 생활영어(004) 2021.08.09 Nick'sgranpa 49
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) 2021.08.03 Nick'sgranpa 51
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 62
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [2] 2021.07.11 Nick'sgranpa 73
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 102
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 100
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 108
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 93
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 101
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 106
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 92
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 87
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 99
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 99
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 93
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 109
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 116
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 115
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 114
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 122
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 154
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 135
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 117
» Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 114
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 120
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 111
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 116
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 162
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 136
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 136
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 146
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 150
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 143
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 139
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 155
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 161
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 158
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 148
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 167
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 193
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 160
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 177
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 139
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 166
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 244
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 178