Mr. Pak's Quiz For English(089)

Nick'sgranpa 2021.01.24 07:49 조회 수 : 74

 

Mr. Pak's Quiz For English(089)

==

<제 089 회> 컵의 손잡이는 어느 쪽에 있는가?

/ On which side is the cup's handle?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 3초 내에 답이 나와야 한다.

.

[Q] :

당신은 테이블위에 놓인 컵 하나를 가지고 있다.

You have a cup placed on a table.

.

당신은 북쪽을 향하고 있고

컵은 남쪽을 향해 있다.

You are pointing towards the North

and the cup is facing towards the South.

.

컵의 손잡이는 어느 쪽에 있는가?

On which side is the cup's handle?

.

* Hint : 문제를 다시 읽(들)어보자!

.

보기 :

가) 남쪽 나) 북쪽

다) 컵을 들 때의 위치에 따른다. 라) 정답 없음.

.

One! Two! Three!

[답] ( ) 만일 라)를 택한다면 왜? _____________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

fac.ing /féi.siŋ/[ㅎ패이 ́.싱]

han.dle /hǽn.dl/[해^안 ́.드을]

placed /pleist/[프을애이스트]

point.ing /pɔ́in.tiŋ/[포^어인 ́.팅]

po.si.tion /pə.zíʃ.ən/[퍼.ㅅ지쒸 ́.언]

*영한사전의 단어의 음절구분대로 하면 po.si.tion /pə.zí.ʃən/[퍼.ㅅ지 ́.쒸언](x)

발음을 잘 하고 싶으면 미국의 Webster's Dictionary를 같이 보면 좋다.

to.wards /tɔ:rdz/[토^어(어)ㄹ드ㅅ즈]

==

[제 088 회 정답 및 해설]

정답 : 나) 240

해설 :

홀 수 페이지 책은 없다. 즉, 479pages 책은 480pages를 말한다.

==

<오늘의 명언>

It's a piece of cake. / 그 것은 케이크 한 조각.

--> 케이크 한 조각 먹는 것만큼 쉽다. = 누워 떡 먹기

.

이여반장(易如反掌) : <易 쉬울 이, 如 같을 여, 反 뒤집을 반, 掌 손바닥 장>

손바닥을 뒤치는 것처럼 아주 쉽다는 말. = 여반장(如反掌)

===

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 10
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 20
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 28
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 38
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 45
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 55
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 69
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 79
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 81
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 77
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 84
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 108
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 91
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 85
» Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 74
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 88
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 78
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 84
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 118
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 101
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 94
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 114
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 110
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 112
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 105
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 119
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 129
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 123
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 114
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 130
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 144
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 129
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 141
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 108
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 130
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 198
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 147
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 135
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 128
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 174
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 139
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 150
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 173
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 165
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 163
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 162
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 175
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 155
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 170
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 141