Mr. Pak's Quiz For English(089)

Nick'sgranpa 2021.01.24 07:49 조회 수 : 40

 

Mr. Pak's Quiz For English(089)

==

<제 089 회> 컵의 손잡이는 어느 쪽에 있는가?

/ On which side is the cup's handle?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 3초 내에 답이 나와야 한다.

.

[Q] :

당신은 테이블위에 놓인 컵 하나를 가지고 있다.

You have a cup placed on a table.

.

당신은 북쪽을 향하고 있고

컵은 남쪽을 향해 있다.

You are pointing towards the North

and the cup is facing towards the South.

.

컵의 손잡이는 어느 쪽에 있는가?

On which side is the cup's handle?

.

* Hint : 문제를 다시 읽(들)어보자!

.

보기 :

가) 남쪽 나) 북쪽

다) 컵을 들 때의 위치에 따른다. 라) 정답 없음.

.

One! Two! Three!

[답] ( ) 만일 라)를 택한다면 왜? _____________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

fac.ing /féi.siŋ/[ㅎ패이 ́.싱]

han.dle /hǽn.dl/[해^안 ́.드을]

placed /pleist/[프을애이스트]

point.ing /pɔ́in.tiŋ/[포^어인 ́.팅]

po.si.tion /pə.zíʃ.ən/[퍼.ㅅ지쒸 ́.언]

*영한사전의 단어의 음절구분대로 하면 po.si.tion /pə.zí.ʃən/[퍼.ㅅ지 ́.쒸언](x)

발음을 잘 하고 싶으면 미국의 Webster's Dictionary를 같이 보면 좋다.

to.wards /tɔ:rdz/[토^어(어)ㄹ드ㅅ즈]

==

[제 088 회 정답 및 해설]

정답 : 나) 240

해설 :

홀 수 페이지 책은 없다. 즉, 479pages 책은 480pages를 말한다.

==

<오늘의 명언>

It's a piece of cake. / 그 것은 케이크 한 조각.

--> 케이크 한 조각 먹는 것만큼 쉽다. = 누워 떡 먹기

.

이여반장(易如反掌) : <易 쉬울 이, 如 같을 여, 反 뒤집을 반, 掌 손바닥 장>

손바닥을 뒤치는 것처럼 아주 쉽다는 말. = 여반장(如反掌)

===

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 5
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 21
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 36
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 35
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 39
» Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 40
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 55
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 49
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 61
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 82
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 70
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 74
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 89
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 83
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 85
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 82
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 86
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 102
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 100
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 94
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 104
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 118
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 109
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 119
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 81
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 104
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 163
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 123
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 108
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 102
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 144
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 114
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 128
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 142
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 131
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 138
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 140
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 144
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 129
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 140
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 123
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 121
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 137
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 133
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 160
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 121
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 139
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 124
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 150
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 187