Mr. Pak's Quiz For English(090)

Nick'sgranpa 2021.01.31 16:40 조회 수 : 101

Mr. Pak's Quiz For English(090)

==

<제 090 회> 수열(數列)

/ sequence

.

[Q] :

다음의 수열에서

빠진 숫자들(A, B)은

무엇들 인가?

.

What are

/ the missing numbers(A, B)

/ in the following sequence?

.

보기 : 3  7  15  ?(A)  63  127  ?(B)  311

.

[답] : A ( ), B ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

miss.ing /mís.iŋ/[밋 ́.잉]

se.quence /sí:.kwəns/[시이 ́.크우언스]

==

[제 089 회 정답 및 해설]

정답 : 라) 정답 없음

해설 :

무슨 문제냐, 그 잔이 어느 방향에 있는지,

손잡이는 늘 바깥쪽(outside)에 있다.

No matter in which position the cup is,

its handle will always be on the outside!

==

<오늘의 명언>

It's like teaching fish how to swim. / 물고기에게 수영 가르치는 것과 같다.
--> 재주가 뛰어난 사람 앞에서 함부로 재간을 부리는 것을 이르는 말. 공자 앞에 문자 쓴다.

.

반문농부(班門弄斧) : <班 나눌 반, 門 문 문, 弄 희롱할 롱, 斧 도끼 부>

노반의 문 앞에서 도끼를 자랑한다는 뜻으로, 실력도 없으면서 잘난 척 함.

춘추시대 노나라에 노반이란 한 목수가 있었는데 성은 공수고 이름은 바이며

도끼 기술이 대단했는데 이 사람 앞에서 도끼 자랑을 했으니 얼마나 우스운 얘긴가.

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 9
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [1] 2021.07.11 Nick'sgranpa 25
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 40
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 54
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 64
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 63
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 76
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 85
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 72
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 65
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 78
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 82
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 75
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 90
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 96
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 96
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 93
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 102
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 135
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 113
» Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 101
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 95
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 100
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 93
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 96
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 134
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 116
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 114
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 129
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 129
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 127
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 118
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 132
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 143
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 138
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 128
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 150
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 170
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 143
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 155
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 121
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 145
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 215
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 161
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 161
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 141
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 190
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 153
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 167
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 187