Mr. Pak's Quiz For English(090)

Nick'sgranpa 2021.01.31 16:40 조회 수 : 82

Mr. Pak's Quiz For English(090)

==

<제 090 회> 수열(數列)

/ sequence

.

[Q] :

다음의 수열에서

빠진 숫자들(A, B)은

무엇들 인가?

.

What are

/ the missing numbers(A, B)

/ in the following sequence?

.

보기 : 3  7  15  ?(A)  63  127  ?(B)  311

.

[답] : A ( ), B ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

miss.ing /mís.iŋ/[밋 ́.잉]

se.quence /sí:.kwəns/[시이 ́.크우언스]

==

[제 089 회 정답 및 해설]

정답 : 라) 정답 없음

해설 :

무슨 문제냐, 그 잔이 어느 방향에 있는지,

손잡이는 늘 바깥쪽(outside)에 있다.

No matter in which position the cup is,

its handle will always be on the outside!

==

<오늘의 명언>

It's like teaching fish how to swim. / 물고기에게 수영 가르치는 것과 같다.
--> 재주가 뛰어난 사람 앞에서 함부로 재간을 부리는 것을 이르는 말. 공자 앞에 문자 쓴다.

.

반문농부(班門弄斧) : <班 나눌 반, 門 문 문, 弄 희롱할 롱, 斧 도끼 부>

노반의 문 앞에서 도끼를 자랑한다는 뜻으로, 실력도 없으면서 잘난 척 함.

춘추시대 노나라에 노반이란 한 목수가 있었는데 성은 공수고 이름은 바이며

도끼 기술이 대단했는데 이 사람 앞에서 도끼 자랑을 했으니 얼마나 우스운 얘긴가.

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 14
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 27
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 48
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 58
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 66
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 68
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 77
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 103
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 85
» Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 82
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 71
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 84
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 72
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 84
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 110
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 91
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 91
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 108
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 106
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 111
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 103
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 111
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 125
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 120
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 113
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 125
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 137
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 128
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 137
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 102
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 127
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 192
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 143
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 126
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 127
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 168
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 135
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 147
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 171
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 153
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 156
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 159
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 172
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 146
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 164
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 141
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 144
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 160
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 156
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 187