Mr. Pak's Quiz For English(090)

Nick'sgranpa 2021.01.31 16:40 조회 수 : 44

Mr. Pak's Quiz For English(090)

==

<제 090 회> 수열(數列)

/ sequence

.

[Q] :

다음의 수열에서

빠진 숫자들(A, B)은

무엇들 인가?

.

What are

/ the missing numbers(A, B)

/ in the following sequence?

.

보기 : 3  7  15  ?(A)  63  127  ?(B)  311

.

[답] : A ( ), B ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

miss.ing /mís.iŋ/[밋 ́.잉]

se.quence /sí:.kwəns/[시이 ́.크우언스]

==

[제 089 회 정답 및 해설]

정답 : 라) 정답 없음

해설 :

무슨 문제냐, 그 잔이 어느 방향에 있는지,

손잡이는 늘 바깥쪽(outside)에 있다.

No matter in which position the cup is,

its handle will always be on the outside!

==

<오늘의 명언>

It's like teaching fish how to swim. / 물고기에게 수영 가르치는 것과 같다.
--> 재주가 뛰어난 사람 앞에서 함부로 재간을 부리는 것을 이르는 말. 공자 앞에 문자 쓴다.

.

반문농부(班門弄斧) : <班 나눌 반, 門 문 문, 弄 희롱할 롱, 斧 도끼 부>

노반의 문 앞에서 도끼를 자랑한다는 뜻으로, 실력도 없으면서 잘난 척 함.

춘추시대 노나라에 노반이란 한 목수가 있었는데 성은 공수고 이름은 바이며

도끼 기술이 대단했는데 이 사람 앞에서 도끼 자랑을 했으니 얼마나 우스운 얘긴가.

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 8
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 26
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 38
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 40
» Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 44
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 45
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 57
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 51
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 63
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 83
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 71
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 74
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 89
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 84
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 85
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 82
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 88
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 104
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 101
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 94
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 104
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 118
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 109
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 119
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 81
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 105
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 163
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 123
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 109
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 102
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 144
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 115
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 129
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 142
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 131
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 138
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 140
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 144
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 129
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 141
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 123
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 121
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 138
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 134
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 161
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 121
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 139
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 124
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 151
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 187