Mr. Pak's Quiz For English(090)

Nick'sgranpa 2021.01.31 16:40 조회 수 : 137

Mr. Pak's Quiz For English(090)

==

<제 090 회> 수열(數列)

/ sequence

.

[Q] :

다음의 수열에서

빠진 숫자들(A, B)은

무엇들 인가?

.

What are

/ the missing numbers(A, B)

/ in the following sequence?

.

보기 : 3  7  15  ?(A)  63  127  ?(B)  311

.

[답] : A ( ), B ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

miss.ing /mís.iŋ/[밋 ́.잉]

se.quence /sí:.kwəns/[시이 ́.크우언스]

==

[제 089 회 정답 및 해설]

정답 : 라) 정답 없음

해설 :

무슨 문제냐, 그 잔이 어느 방향에 있는지,

손잡이는 늘 바깥쪽(outside)에 있다.

No matter in which position the cup is,

its handle will always be on the outside!

==

<오늘의 명언>

It's like teaching fish how to swim. / 물고기에게 수영 가르치는 것과 같다.
--> 재주가 뛰어난 사람 앞에서 함부로 재간을 부리는 것을 이르는 말. 공자 앞에 문자 쓴다.

.

반문농부(班門弄斧) : <班 나눌 반, 門 문 문, 弄 희롱할 롱, 斧 도끼 부>

노반의 문 앞에서 도끼를 자랑한다는 뜻으로, 실력도 없으면서 잘난 척 함.

춘추시대 노나라에 노반이란 한 목수가 있었는데 성은 공수고 이름은 바이며

도끼 기술이 대단했는데 이 사람 앞에서 도끼 자랑을 했으니 얼마나 우스운 얘긴가.

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
275 Gag 로 배우는 생활영어(017) 2021.12.05 Nick'sgranpa 11
274 Gag 로 배우는 생활영어(016) 2021.11.24 Nick'sgranpa 26
273 Gag 로 배우는 생활영어(015) 2021.11.13 Nick'sgranpa 41
272 Gag 로 배우는 생활영어(014) 2021.11.04 Nick'sgranpa 44
271 Gag 로 배우는 생활영어(013) 2021.10.26 Nick'sgranpa 63
270 Gag 로 배우는 생활영어(012) 2021.10.16 Nick'sgranpa 67
269 Gag 로 배우는 생활영어(011) 2021.10.12 Nick'sgranpa 63
268 Gag 로 배우는 생활영어(010) 2021.09.30 Nick'sgranpa 82
267 Gag 로 배우는 생활영어(009) 2021.09.25 Nick'sgranpa 77
266 Gag 로 배우는 생활영어(008) 2021.09.19 Nick'sgranpa 65
265 Gag 로 배우는 생활영어(007) 2021.09.14 Nick'sgranpa 68
264 Gag 로 배우는 생활영어(006) 2021.09.06 Nick'sgranpa 74
263 Gag 로 배우는 생활영어(005) 2021.08.23 Nick'sgranpa 75
262 Gag 로 배우는 생활영어(004) 2021.08.09 Nick'sgranpa 81
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) 2021.08.03 Nick'sgranpa 81
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 88
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [2] 2021.07.11 Nick'sgranpa 99
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 126
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 123
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 130
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 113
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 122
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 126
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 112
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 108
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 120
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 119
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 113
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 129
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 136
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 135
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 134
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 143
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 174
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 159
» Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 137
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 134
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 140
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 132
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 136
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 186
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 156
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 157
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 166
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 170
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 163
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 160
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 175
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 181
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 178