Mr. Pak's Quiz For English(092)

Nick'sgranpa 2021.02.11 17:16 조회 수 : 154

Mr. Pak's Quiz For English(092)

==

<제 092 회> 내기

/ The betting

.

[Q] :

한 남자가 24불로 내기를 걸어

그의 원금을 도로 받고

또 추가로 48불을 받았다.

A man betted $24

and got back his original bet

and $48 additional.

.

그는 상금의 25%를 식당에서 축하차 사용했고,

He spent 25% of his winnings at a restaurant to celebrate,

.

그리곤 상금의 50%는

그가 너무 늦었기에

부인에게 줄 선물 하나를 사는데 썼고,

and 50% of his winnings

to buy a present for his wife

because he was so late,

.

그런데 그의 월급은 $240 이었는데

이 돈으로 내기를 하였었다.

and his salary was $240,

from which he made his original bet.

.

그가 마지막으로 집에 도착했을 때

그는 얼마를

남겨 가지고 있었을까?

How much money

did he have left

when he finally arrived home?

.

보기 :

가) $248 나) $250 다) $252 라) $254

.

[답] ( )

-----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

ad.di.tion.al /ə.díʃ.ən.əl/[어.디쒸 ́.언.얼]

*영한사전의 단어의 음절구분은 미국사전과 틀린다.

==> ad.di.tion.al /ə.dí.ʃən.əl/[어.디 ́.썬.얼]

이래서 미국의 Webster's Dictionary를 같이 보면 좋다고 추천 하는 것이다.

.

ar.riv.ed /ə.ráivd/[어.라잏ㅂ드 ́]

* 단어 끝의 ed는 발음이 d 로 되어 발음되는 모음이 없어 음절이 안 된다.

bet.ted /bét.id/[뱉 ́.읻(으)]

cel.e.brate /sél.ə.brèit/[샐 ́.어.브(어)래잍(으) ̀]

o.rig.i.nal /ə.rídʒ.ə.nəl/[어.(어)맂 ́.어.널] [오리지날](x)

pres.ent /préz.ənt/[프(어)래ㅅ즈 ́.언트]

pre.sent /pri.zént/[프(어)리.ㅅ잰트 ́]

res.tau.rant /rés.tə.rənt/[(어)래스 ́.터.(어)런트] ,

sal.ar.y /sǽl.ər.i:/[새^알 ́.어.(어)리이]

win.nings /wín.iŋz/[우인 ́.잉ㅅ즈]

==

[제 091 회 정답 및 해설]

정답 : 가) Philip.

해설 :

순서는 John, Philip, Sally, Gerald 또는 Gerald, Sally, Philip, John

==

<오늘의 명언>

Let's get to the point. / 요점으로 가자.

--> 본론으로 돌아가자(얘기 하자). = Cut to the chase.

.

거두절미(去頭截尾) : <去 갈 거, 頭 머리 두, 截 끊을 절, 尾 꼬리 미>

머리와 꼬리를 자른다는 뜻으로 어떤 일의 요점만 간단히 말함.

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
266 Gag 로 배우는 생활영어(008) 2021.09.19 Nick'sgranpa 4
265 Gag 로 배우는 생활영어(007) 2021.09.14 Nick'sgranpa 19
264 Gag 로 배우는 생활영어(006) 2021.09.06 Nick'sgranpa 30
263 Gag 로 배우는 생활영어(005) 2021.08.23 Nick'sgranpa 35
262 Gag 로 배우는 생활영어(004) 2021.08.09 Nick'sgranpa 49
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) 2021.08.03 Nick'sgranpa 51
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 62
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [2] 2021.07.11 Nick'sgranpa 73
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 102
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 100
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 108
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 93
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 101
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 106
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 92
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 87
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 99
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 99
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 93
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 109
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 116
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 115
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 114
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 122
» Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 154
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 135
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 117
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 114
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 120
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 111
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 116
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 162
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 136
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 136
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 146
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 150
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 143
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 139
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 155
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 161
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 158
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 148
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 167
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 193
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 160
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 177
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 139
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 166
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 244
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 178