Mr. Pak's Quiz For English(092)

Nick'sgranpa 2021.02.11 17:16 조회 수 : 108

Mr. Pak's Quiz For English(092)

==

<제 092 회> 내기

/ The betting

.

[Q] :

한 남자가 24불로 내기를 걸어

그의 원금을 도로 받고

또 추가로 48불을 받았다.

A man betted $24

and got back his original bet

and $48 additional.

.

그는 상금의 25%를 식당에서 축하차 사용했고,

He spent 25% of his winnings at a restaurant to celebrate,

.

그리곤 상금의 50%는

그가 너무 늦었기에

부인에게 줄 선물 하나를 사는데 썼고,

and 50% of his winnings

to buy a present for his wife

because he was so late,

.

그런데 그의 월급은 $240 이었는데

이 돈으로 내기를 하였었다.

and his salary was $240,

from which he made his original bet.

.

그가 마지막으로 집에 도착했을 때

그는 얼마를

남겨 가지고 있었을까?

How much money

did he have left

when he finally arrived home?

.

보기 :

가) $248 나) $250 다) $252 라) $254

.

[답] ( )

-----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

ad.di.tion.al /ə.díʃ.ən.əl/[어.디쒸 ́.언.얼]

*영한사전의 단어의 음절구분은 미국사전과 틀린다.

==> ad.di.tion.al /ə.dí.ʃən.əl/[어.디 ́.썬.얼]

이래서 미국의 Webster's Dictionary를 같이 보면 좋다고 추천 하는 것이다.

.

ar.riv.ed /ə.ráivd/[어.라잏ㅂ드 ́]

* 단어 끝의 ed는 발음이 d 로 되어 발음되는 모음이 없어 음절이 안 된다.

bet.ted /bét.id/[뱉 ́.읻(으)]

cel.e.brate /sél.ə.brèit/[샐 ́.어.브(어)래잍(으) ̀]

o.rig.i.nal /ə.rídʒ.ə.nəl/[어.(어)맂 ́.어.널] [오리지날](x)

pres.ent /préz.ənt/[프(어)래ㅅ즈 ́.언트]

pre.sent /pri.zént/[프(어)리.ㅅ잰트 ́]

res.tau.rant /rés.tə.rənt/[(어)래스 ́.터.(어)런트] ,

sal.ar.y /sǽl.ər.i:/[새^알 ́.어.(어)리이]

win.nings /wín.iŋz/[우인 ́.잉ㅅ즈]

==

[제 091 회 정답 및 해설]

정답 : 가) Philip.

해설 :

순서는 John, Philip, Sally, Gerald 또는 Gerald, Sally, Philip, John

==

<오늘의 명언>

Let's get to the point. / 요점으로 가자.

--> 본론으로 돌아가자(얘기 하자). = Cut to the chase.

.

거두절미(去頭截尾) : <去 갈 거, 頭 머리 두, 截 끊을 절, 尾 꼬리 미>

머리와 꼬리를 자른다는 뜻으로 어떤 일의 요점만 간단히 말함.

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 10
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 20
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 28
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 38
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 45
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 55
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 68
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 79
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 81
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 77
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 84
» Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 108
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 91
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 85
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 74
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 88
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 78
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 84
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 118
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 101
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 94
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 114
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 110
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 112
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 105
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 119
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 129
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 123
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 114
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 130
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 144
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 129
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 141
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 108
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 130
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 198
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 147
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 135
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 128
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 174
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 139
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 150
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 173
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 165
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 163
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 162
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 175
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 155
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 170
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 141