Mr. Pak's Quiz For English(092)

Nick'sgranpa 2021.02.11 17:16 조회 수 : 38

Mr. Pak's Quiz For English(092)

==

<제 092 회> 내기

/ The betting

.

[Q] :

한 남자가 24불로 내기를 걸어

그의 원금을 도로 받고

또 추가로 48불을 받았다.

A man betted $24

and got back his original bet

and $48 additional.

.

그는 상금의 25%를 식당에서 축하차 사용했고,

He spent 25% of his winnings at a restaurant to celebrate,

.

그리곤 상금의 50%는

그가 너무 늦었기에

부인에게 줄 선물 하나를 사는데 썼고,

and 50% of his winnings

to buy a present for his wife

because he was so late,

.

그런데 그의 월급은 $240 이었는데

이 돈으로 내기를 하였었다.

and his salary was $240,

from which he made his original bet.

.

그가 마지막으로 집에 도착했을 때

그는 얼마를

남겨 가지고 있었을까?

How much money

did he have left

when he finally arrived home?

.

보기 :

가) $248 나) $250 다) $252 라) $254

.

[답] ( )

-----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

ad.di.tion.al /ə.díʃ.ən.əl/[어.디쒸 ́.언.얼]

*영한사전의 단어의 음절구분은 미국사전과 틀린다.

==> ad.di.tion.al /ə.dí.ʃən.əl/[어.디 ́.썬.얼]

이래서 미국의 Webster's Dictionary를 같이 보면 좋다고 추천 하는 것이다.

.

ar.riv.ed /ə.ráivd/[어.라잏ㅂ드 ́]

* 단어 끝의 ed는 발음이 d 로 되어 발음되는 모음이 없어 음절이 안 된다.

bet.ted /bét.id/[뱉 ́.읻(으)]

cel.e.brate /sél.ə.brèit/[샐 ́.어.브(어)래잍(으) ̀]

o.rig.i.nal /ə.rídʒ.ə.nəl/[어.(어)맂 ́.어.널] [오리지날](x)

pres.ent /préz.ənt/[프(어)래ㅅ즈 ́.언트]

pre.sent /pri.zént/[프(어)리.ㅅ잰트 ́]

res.tau.rant /rés.tə.rənt/[(어)래스 ́.터.(어)런트] ,

sal.ar.y /sǽl.ər.i:/[새^알 ́.어.(어)리이]

win.nings /wín.iŋz/[우인 ́.잉ㅅ즈]

==

[제 091 회 정답 및 해설]

정답 : 가) Philip.

해설 :

순서는 John, Philip, Sally, Gerald 또는 Gerald, Sally, Philip, John

==

<오늘의 명언>

Let's get to the point. / 요점으로 가자.

--> 본론으로 돌아가자(얘기 하자). = Cut to the chase.

.

거두절미(去頭截尾) : <去 갈 거, 頭 머리 두, 截 끊을 절, 尾 꼬리 미>

머리와 꼬리를 자른다는 뜻으로 어떤 일의 요점만 간단히 말함.

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 8
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 26
» Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 38
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 40
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 44
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 45
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 57
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 51
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 63
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 83
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 71
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 74
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 89
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 84
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 85
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 82
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 88
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 104
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 101
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 94
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 104
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 118
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 109
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 119
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 81
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 105
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 163
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 123
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 109
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 102
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 144
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 115
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 129
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 142
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 131
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 138
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 140
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 144
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 129
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 141
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 123
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 121
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 138
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 134
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 161
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 121
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 139
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 124
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 151
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 187