Mr. Pak's Quiz For English(095)

Nick'sgranpa 2021.03.10 14:15 조회 수 : 81

Mr. Pak's Quiz For English(095)

==

<제 095 회> 얼마나 많은 벽돌이... 필요한가?

/ How many bricks does it take..?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 3초 내에 답이 나와야 한다.

.

[Q] :

벽돌로 짓는 하나의 빌딩을 완성하려면

얼마나 많은 벽돌이

쓰이는가?

.

How many bricks

/ does it take

/ to complete a building made of brick?

.

보기 :

가) 연건평에 따라 다르다.

나) 벽돌의 크기에 따라 다르다.

다) 벽돌공의 숙련도에 따라 다르다.

라) 정답이 없다.

.

One! Two! Three!

[답] ( ) 만일 라)를 택한다면 왜? ___________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

bricks /briks/[브(어)맄스]

might.y /máit.i:/[마잍 ́.이이]

o.cean /óu.ʃən/[오우 ́.썬] [오쎤](x)

==

[제 094 회 정답 및 해설]

정답 : 라) 50%.

해설 :

위(上)가 나올 찬스는 1/2이다. / The chance it will come up heads is by 1/2.

코인은 기억력을 가지고 있지 않다. / A coin has no memory.

==

<오늘의 명언>

Little drops of water make the mighty ocean. / 작은 물방울이 힘 센 대양이 된다.

--> 낙수 물이 바위를 뚫는다.

.

수적석천(水適石穿) : <水 물 수, 適 마침 적, 石 돌 석, 穿 뚫을 천>

처마에서 떨어지는 낙수 물이 바위를 뚫는다고 한다.

한 가지 일을 쉬지 않고 계속하면 언젠가는 이룬다는 뜻.

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 8
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 19
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 27
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 36
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 42
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 54
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 67
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 79
» Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 81
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 77
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 84
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 108
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 91
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 85
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 74
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 88
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 78
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 84
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 118
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 101
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 94
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 114
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 109
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 111
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 105
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 119
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 129
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 123
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 114
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 129
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 143
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 128
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 140
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 107
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 130
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 198
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 147
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 134
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 128
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 174
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 139
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 150
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 173
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 165
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 163
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 160
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 175
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 155
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 169
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 141