Mr. Pak's Quiz For English(095)

Nick'sgranpa 2021.03.10 14:15 조회 수 : 115

Mr. Pak's Quiz For English(095)

==

<제 095 회> 얼마나 많은 벽돌이... 필요한가?

/ How many bricks does it take..?

.

* 이 문제는 듣(읽)고 3초 내에 답이 나와야 한다.

.

[Q] :

벽돌로 짓는 하나의 빌딩을 완성하려면

얼마나 많은 벽돌이

쓰이는가?

.

How many bricks

/ does it take

/ to complete a building made of brick?

.

보기 :

가) 연건평에 따라 다르다.

나) 벽돌의 크기에 따라 다르다.

다) 벽돌공의 숙련도에 따라 다르다.

라) 정답이 없다.

.

One! Two! Three!

[답] ( ) 만일 라)를 택한다면 왜? ___________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

bricks /briks/[브(어)맄스]

might.y /máit.i:/[마잍 ́.이이]

o.cean /óu.ʃən/[오우 ́.썬] [오쎤](x)

==

[제 094 회 정답 및 해설]

정답 : 라) 50%.

해설 :

위(上)가 나올 찬스는 1/2이다. / The chance it will come up heads is by 1/2.

코인은 기억력을 가지고 있지 않다. / A coin has no memory.

==

<오늘의 명언>

Little drops of water make the mighty ocean. / 작은 물방울이 힘 센 대양이 된다.

--> 낙수 물이 바위를 뚫는다.

.

수적석천(水適石穿) : <水 물 수, 適 마침 적, 石 돌 석, 穿 뚫을 천>

처마에서 떨어지는 낙수 물이 바위를 뚫는다고 한다.

한 가지 일을 쉬지 않고 계속하면 언젠가는 이룬다는 뜻.

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
266 Gag 로 배우는 생활영어(008) 2021.09.19 Nick'sgranpa 4
265 Gag 로 배우는 생활영어(007) 2021.09.14 Nick'sgranpa 19
264 Gag 로 배우는 생활영어(006) 2021.09.06 Nick'sgranpa 30
263 Gag 로 배우는 생활영어(005) 2021.08.23 Nick'sgranpa 35
262 Gag 로 배우는 생활영어(004) 2021.08.09 Nick'sgranpa 49
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) 2021.08.03 Nick'sgranpa 51
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 62
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [2] 2021.07.11 Nick'sgranpa 73
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 102
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 100
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 108
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 93
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 101
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 106
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 92
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 87
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 99
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 99
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 93
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 109
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 116
» Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 115
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 114
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 122
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 154
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 135
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 117
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 114
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 120
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 111
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 116
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 162
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 136
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 136
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 146
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 150
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 143
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 139
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 155
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 161
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 158
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 148
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 167
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 193
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 160
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 177
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 139
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 166
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 244
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 178