Mr. Pak's Quiz For English(096)

Nick'sgranpa 2021.03.17 15:06 조회 수 : 79

Mr. Pak's Quiz For English(096)

==

<제 096 회> 6 필의 말

/ six horses

.

[Q] :

한 사람이 혹한의 겨울 단 30일용으론 그의 6필의 말들에게

먹일 충분한 마초와 콩들을 가지고 있었으나

봄이 오기 전 나머지 75일 동안용으론 충분치 못 했습니다.

.

One man had sufficient hay and corn to feed his six horses

for only 30 more days of the harsh winter,

not enough for the remaining 75 days before spring arrived.

.

7일째,

먹이를 주는 시간 전에,

그의 말 중 네 필을 팔았습니다.

.

On the seventh day,

before feeding time,

he sold four of his horses.

.

남은 겨울 동안

그는 남은 것(건초와 콩)으로 두 필의 말들을 먹일 수 있을까요?

.

Will he be able to feed his remaining two horses

for the rest of the winter?

.

보기 :

가) No 나) Yes

.

[답] ( ) 만일 나)를 택하면 왜(why)? __________________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

corn /kɔ:rn/[코^어(어)ㄹ은]

harsh /hɑ:rʃ/[하아(어)ㄹ쒸]

hay /hei/[해이̀]

re.main /ri.méin/[(어)리.매인 ́]

re.main.ing /ri.méin.iŋ/[(어)리.매인 .́잉]

suf.fi.cient /sə.fíʃ.ənt/[서.ㅎ피쒸 ́.언트]

==

[제 095 회 정답 및 해설]

정답 : 라) 정답이 없다.

해설 :

단 한 장, 마지막 한 장 / Only one, the last one.

==

<오늘의 명언>

Look before you leap. / 뛰기 전에 보아라.

--> 어떤 일에 익숙해진 사람이 가장 많이 하는 실수는 경솔함에서 만들어진다고 한다.

항상 신중하게 아는 길도 물어가라.

.

경거망동(輕擧妄動) : ​<​輕 가벼울 경. 擧 들 거, 妄 망령 망, 動 움직일 동>

경거는 일을 앞뒤 헤아리지 않고 경솔하게 행동하는 것을 말하고,

망동은 함부로 행동하는 것을 말한다.

그러므로 경거망동은 깊이 생각해보지 않고 하는 행동을 말한다.

==

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 8
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 19
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 27
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 36
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 42
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 54
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 67
» Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 79
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 81
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 77
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 84
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 108
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 91
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 85
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 74
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 88
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 78
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 84
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 118
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 101
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 94
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 114
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 109
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 111
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 105
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 119
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 129
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 123
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 114
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 129
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 143
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 128
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 140
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 107
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 130
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 198
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 147
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 134
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 128
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 174
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 139
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 150
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 173
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 165
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 163
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 160
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 175
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 155
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 169
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 141