Mr. Pak's Quiz For English(096)

Nick'sgranpa 2021.03.17 15:06 조회 수 : 116

Mr. Pak's Quiz For English(096)

==

<제 096 회> 6 필의 말

/ six horses

.

[Q] :

한 사람이 혹한의 겨울 단 30일용으론 그의 6필의 말들에게

먹일 충분한 마초와 콩들을 가지고 있었으나

봄이 오기 전 나머지 75일 동안용으론 충분치 못 했습니다.

.

One man had sufficient hay and corn to feed his six horses

for only 30 more days of the harsh winter,

not enough for the remaining 75 days before spring arrived.

.

7일째,

먹이를 주는 시간 전에,

그의 말 중 네 필을 팔았습니다.

.

On the seventh day,

before feeding time,

he sold four of his horses.

.

남은 겨울 동안

그는 남은 것(건초와 콩)으로 두 필의 말들을 먹일 수 있을까요?

.

Will he be able to feed his remaining two horses

for the rest of the winter?

.

보기 :

가) No 나) Yes

.

[답] ( ) 만일 나)를 택하면 왜(why)? __________________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

corn /kɔ:rn/[코^어(어)ㄹ은]

harsh /hɑ:rʃ/[하아(어)ㄹ쒸]

hay /hei/[해이̀]

re.main /ri.méin/[(어)리.매인 ́]

re.main.ing /ri.méin.iŋ/[(어)리.매인 .́잉]

suf.fi.cient /sə.fíʃ.ənt/[서.ㅎ피쒸 ́.언트]

==

[제 095 회 정답 및 해설]

정답 : 라) 정답이 없다.

해설 :

단 한 장, 마지막 한 장 / Only one, the last one.

==

<오늘의 명언>

Look before you leap. / 뛰기 전에 보아라.

--> 어떤 일에 익숙해진 사람이 가장 많이 하는 실수는 경솔함에서 만들어진다고 한다.

항상 신중하게 아는 길도 물어가라.

.

경거망동(輕擧妄動) : ​<​輕 가벼울 경. 擧 들 거, 妄 망령 망, 動 움직일 동>

경거는 일을 앞뒤 헤아리지 않고 경솔하게 행동하는 것을 말하고,

망동은 함부로 행동하는 것을 말한다.

그러므로 경거망동은 깊이 생각해보지 않고 하는 행동을 말한다.

==

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
266 Gag 로 배우는 생활영어(008) 2021.09.19 Nick'sgranpa 4
265 Gag 로 배우는 생활영어(007) 2021.09.14 Nick'sgranpa 19
264 Gag 로 배우는 생활영어(006) 2021.09.06 Nick'sgranpa 30
263 Gag 로 배우는 생활영어(005) 2021.08.23 Nick'sgranpa 35
262 Gag 로 배우는 생활영어(004) 2021.08.09 Nick'sgranpa 49
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) 2021.08.03 Nick'sgranpa 51
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 62
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [2] 2021.07.11 Nick'sgranpa 73
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 102
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 100
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 108
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 93
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 101
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 106
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 92
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 87
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 99
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 99
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 93
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 109
» Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 116
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 115
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 114
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 122
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 154
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 135
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 117
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 114
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 120
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 111
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 116
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 162
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 136
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 136
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 146
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 150
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 143
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 139
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 155
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 161
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 158
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 148
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 167
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 193
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 160
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 177
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 139
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 166
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 244
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 178