Mr. Pak's Quiz For English(096)

Nick'sgranpa 2021.03.17 15:06 조회 수 : 58

Mr. Pak's Quiz For English(096)

==

<제 096 회> 6 필의 말

/ six horses

.

[Q] :

한 사람이 혹한의 겨울 단 30일용으론 그의 6필의 말들에게

먹일 충분한 마초와 콩들을 가지고 있었으나

봄이 오기 전 나머지 75일 동안용으론 충분치 못 했습니다.

.

One man had sufficient hay and corn to feed his six horses

for only 30 more days of the harsh winter,

not enough for the remaining 75 days before spring arrived.

.

7일째,

먹이를 주는 시간 전에,

그의 말 중 네 필을 팔았습니다.

.

On the seventh day,

before feeding time,

he sold four of his horses.

.

남은 겨울 동안

그는 남은 것(건초와 콩)으로 두 필의 말들을 먹일 수 있을까요?

.

Will he be able to feed his remaining two horses

for the rest of the winter?

.

보기 :

가) No 나) Yes

.

[답] ( ) 만일 나)를 택하면 왜(why)? __________________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

corn /kɔ:rn/[코^어(어)ㄹ은]

harsh /hɑ:rʃ/[하아(어)ㄹ쒸]

hay /hei/[해이̀]

re.main /ri.méin/[(어)리.매인 ́]

re.main.ing /ri.méin.iŋ/[(어)리.매인 .́잉]

suf.fi.cient /sə.fíʃ.ənt/[서.ㅎ피쒸 ́.언트]

==

[제 095 회 정답 및 해설]

정답 : 라) 정답이 없다.

해설 :

단 한 장, 마지막 한 장 / Only one, the last one.

==

<오늘의 명언>

Look before you leap. / 뛰기 전에 보아라.

--> 어떤 일에 익숙해진 사람이 가장 많이 하는 실수는 경솔함에서 만들어진다고 한다.

항상 신중하게 아는 길도 물어가라.

.

경거망동(輕擧妄動) : ​<​輕 가벼울 경. 擧 들 거, 妄 망령 망, 動 움직일 동>

경거는 일을 앞뒤 헤아리지 않고 경솔하게 행동하는 것을 말하고,

망동은 함부로 행동하는 것을 말한다.

그러므로 경거망동은 깊이 생각해보지 않고 하는 행동을 말한다.

==

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 14
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 27
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 48
» Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 58
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 66
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 68
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 77
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 103
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 85
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 82
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 71
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 84
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 72
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 84
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 110
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 91
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 91
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 108
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 106
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 111
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 103
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 111
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 125
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 120
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 113
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 125
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 137
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 128
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 137
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 102
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 127
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 192
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 143
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 126
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 127
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 168
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 135
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 147
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 171
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 153
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 156
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 159
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 172
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 146
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 164
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 141
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 144
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 160
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 156
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 187