Mr. Pak's Quiz For English(097)

Nick'sgranpa 2021.03.23 13:38 조회 수 : 67

Mr. Pak's Quiz For English(097)

==

<제 097 회> 에베레스트 산

/ Mount Everest

.

* 이 문제는 듣(읽)고 3초 내에 답이 나와야 한다.

.

[Q] :

에베레스트 산이 발견되기

전엔

무엇이 지구상에 가장 높은 산이었나?

.

Before

/ Mount Everest was discovered,

/ what was the highest mountain on Earth?

.

보기 :

가) Mount Godwin Austen(고드윈 오스틴), Pakistan/China

나) Manaslu(마나슬루), Nepal

다) Annapurna(안나푸르나), Nepal

라) 여기 없음

.

One! Two! Three!

[답] ( ) 만일 라)를 택한다면 왜? ____________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

dis.cov.er /dis.kʌ́v.ər/[디스.커^앟ㅂ ́.어(어)ㄹ]

dis.cov.er.ed /dis.kʌ́v.ərd/[디스.커^앟ㅂ ́.어(어)ㄹ드]

Ev.er.est /év.ər.ist/[앻ㅂ ́.어.(어)리스트]

mount /maunt/[마운트]

moun.tain /máun.tən/[마운 ́.턴]

==

[제 096 회 정답 및 해설]

정답 : 나) Yes.

해설 :

69일의 겨울이 남았다.

그리고 75일간 남은 두 필의 말들에게 가지고 있는 걸로 먹이는데 충분한 양이다.

.

네 마리를 팔았을 땐,

원래 가지고 있던 6마리를 6일간 먹이고 있었다.

.

그는 모두 여섯 마리를 키우고 있었고,

다른 24일간을 먹이는 것은 가능하였었다.

.

그러나 그는 두 마리만 가지고 있어,

1/3의 먹이는 기간을 세 배로 늘어나게 한다.

==

<오늘의 명언>

Make the hay while the sun shines. / 태양이 비추는 동안 건초를 만들어라.

--> 기회를 놓치지 말라.

.

물실호기(勿失好機) : <勿 말 물, 失 잃을 실, 好 좋을 호, 機 기회 기>

결코 잃을 수 없는 절호의 기회 또는 절호의 기회를 잃지 않음을 뜻하는 말.

좋은 기회, 절대 놓치지 말라는 뜻.

====

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 8
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 19
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 27
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 36
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 42
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 54
» Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 67
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 79
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 81
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 77
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 84
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 108
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 91
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 85
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 74
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 88
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 78
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 84
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 118
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 101
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 94
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 114
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 109
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 111
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 105
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 119
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 129
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 123
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 114
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 129
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 143
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 128
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 140
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 107
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 130
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 198
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 147
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 134
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 128
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 174
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 139
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 150
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 173
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 165
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 163
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 160
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 175
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 155
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 169
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 141