Mr. Pak's Quiz For English(097)

Nick'sgranpa 2021.03.23 13:38 조회 수 : 117

Mr. Pak's Quiz For English(097)

==

<제 097 회> 에베레스트 산

/ Mount Everest

.

* 이 문제는 듣(읽)고 3초 내에 답이 나와야 한다.

.

[Q] :

에베레스트 산이 발견되기

전엔

무엇이 지구상에 가장 높은 산이었나?

.

Before

/ Mount Everest was discovered,

/ what was the highest mountain on Earth?

.

보기 :

가) Mount Godwin Austen(고드윈 오스틴), Pakistan/China

나) Manaslu(마나슬루), Nepal

다) Annapurna(안나푸르나), Nepal

라) 여기 없음

.

One! Two! Three!

[답] ( ) 만일 라)를 택한다면 왜? ____________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

dis.cov.er /dis.kʌ́v.ər/[디스.커^앟ㅂ ́.어(어)ㄹ]

dis.cov.er.ed /dis.kʌ́v.ərd/[디스.커^앟ㅂ ́.어(어)ㄹ드]

Ev.er.est /év.ər.ist/[앻ㅂ ́.어.(어)리스트]

mount /maunt/[마운트]

moun.tain /máun.tən/[마운 ́.턴]

==

[제 096 회 정답 및 해설]

정답 : 나) Yes.

해설 :

69일의 겨울이 남았다.

그리고 75일간 남은 두 필의 말들에게 가지고 있는 걸로 먹이는데 충분한 양이다.

.

네 마리를 팔았을 땐,

원래 가지고 있던 6마리를 6일간 먹이고 있었다.

.

그는 모두 여섯 마리를 키우고 있었고,

다른 24일간을 먹이는 것은 가능하였었다.

.

그러나 그는 두 마리만 가지고 있어,

1/3의 먹이는 기간을 세 배로 늘어나게 한다.

==

<오늘의 명언>

Make the hay while the sun shines. / 태양이 비추는 동안 건초를 만들어라.

--> 기회를 놓치지 말라.

.

물실호기(勿失好機) : <勿 말 물, 失 잃을 실, 好 좋을 호, 機 기회 기>

결코 잃을 수 없는 절호의 기회 또는 절호의 기회를 잃지 않음을 뜻하는 말.

좋은 기회, 절대 놓치지 말라는 뜻.

====

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
271 Gag 로 배우는 생활영어(013) 2021.10.26 Nick'sgranpa 7
270 Gag 로 배우는 생활영어(012) 2021.10.16 Nick'sgranpa 21
269 Gag 로 배우는 생활영어(011) 2021.10.12 Nick'sgranpa 22
268 Gag 로 배우는 생활영어(010) 2021.09.30 Nick'sgranpa 42
267 Gag 로 배우는 생활영어(009) 2021.09.25 Nick'sgranpa 39
266 Gag 로 배우는 생활영어(008) 2021.09.19 Nick'sgranpa 42
265 Gag 로 배우는 생활영어(007) 2021.09.14 Nick'sgranpa 50
264 Gag 로 배우는 생활영어(006) 2021.09.06 Nick'sgranpa 59
263 Gag 로 배우는 생활영어(005) 2021.08.23 Nick'sgranpa 61
262 Gag 로 배우는 생활영어(004) 2021.08.09 Nick'sgranpa 68
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) 2021.08.03 Nick'sgranpa 68
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 75
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [2] 2021.07.11 Nick'sgranpa 83
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 112
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 110
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 118
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 101
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 109
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 114
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 100
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 96
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 107
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 107
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 101
» Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 117
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 124
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 123
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 122
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 130
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 162
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 144
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 125
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 122
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 128
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 120
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 124
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 172
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 144
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 145
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 154
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 158
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 151
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 148
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 163
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 169
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 166
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 156
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 175
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 201
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 168