Mr. Pak's Quiz For English(099)

Nick'sgranpa 2021.04.09 06:41 조회 수 : 42

Mr. Pak's Quiz For English(099)

==

==

<제 099 회> 당신은 몇 개의 양말을 꺼내야 하는가?

/ How many socks would you have to pull out?

.

[Q] :

만일에 당신의 서랍에

6개의 흑색 양말들, 4개의 갈색 양말들,

8개의 백색 양말들 그리고 2개의 황갈색 양말들을 가지고 있는데,

If your sock drawer has

/ 6 black socks, / 4 brown socks,

/ 8 white socks, / and 2 tan socks,

.

어둠속에서

확실하게 한 켤레의 제짝을 맞추려면

당신은 몇 개의 양말을 꺼내야 하는가?

/ how many socks would you have to pull out

/ in the dark

/ to be sure / you had a matching pair?

.

보기 :

가)6개 나)5개 다)4개 라)3개

.

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

brown /braun/[브(어)라운]

draw.er /drɔ́:.ər/[드(어)로^어어.́어(어)ㄹ]

match.ing /mǽtʃ.iŋ/[매^아취 ́.잉] [매칭](x)

pair /pɛər/[페어(어)ㄹ]

*fair /fɛər/[ㅎ페어(어)ㄹ]와 구분이 되게 연습하자.

상하 입술을 약간 물었다가 바람소리를 내어 보면서 [ㅎ프] 하자.

.

socks /sa:ks/[사앜스]

tan /tæn/[태^안]

==

[제 098 회 정답 및 해설]

정답 : 가) 16개

해설 :

닭의 수 / 날짜 수 / 계란의 수 /

1) 1.5 / 1.5 / 1.5 --암탉 1.5마리가 1.5일에 1.5개의 알을 낳는다.

2) 3 / 1.5 / 3 --암탉 3마리는 1.5일에 3개의 알을 낳는다.

3) 3 / 3 / 6 --암탉 3마리는 3일에 6개의 알을 낳는다.

4) 3 / 1 / 2 --암탉 3마리는 1일에 2개의 알을 낳는다.

5) 3 / 8 / 16 --암탉 3마리는 8일에 16개의 알을 낳는다.

==

<오늘의 명언>

There are only two ways to live your life.

One is as though nothing is a miracle.

The other is as though everything is a miracle.

삶에는 두 가지 방식이 있다.

하나는 놀랄만한 일은 없다고 생각하며 사는 것이고,

또 하나는 모든 것을 기적이라고 생각하며 사는 것이다.

앨버트 아인스타인(Albert Einstein) 독일계 미국 이론 물리학자

 

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 8
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 19
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 27
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 36
» Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 42
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 54
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 67
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 79
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 81
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 77
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 84
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 108
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 91
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 85
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 74
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 88
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 78
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 84
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 118
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 101
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 94
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 114
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 109
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 111
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 105
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 119
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 129
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 123
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 114
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 129
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 143
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 128
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 140
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 107
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 130
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 198
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 147
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 134
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 128
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 174
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 139
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 150
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 173
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 165
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 163
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 160
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 175
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 155
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 169
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 141