Mr. Pak's Quiz For English(099)

Nick'sgranpa 2021.04.09 06:41 조회 수 : 107

Mr. Pak's Quiz For English(099)

==

==

<제 099 회> 당신은 몇 개의 양말을 꺼내야 하는가?

/ How many socks would you have to pull out?

.

[Q] :

만일에 당신의 서랍에

6개의 흑색 양말들, 4개의 갈색 양말들,

8개의 백색 양말들 그리고 2개의 황갈색 양말들을 가지고 있는데,

If your sock drawer has

/ 6 black socks, / 4 brown socks,

/ 8 white socks, / and 2 tan socks,

.

어둠속에서

확실하게 한 켤레의 제짝을 맞추려면

당신은 몇 개의 양말을 꺼내야 하는가?

/ how many socks would you have to pull out

/ in the dark

/ to be sure / you had a matching pair?

.

보기 :

가)6개 나)5개 다)4개 라)3개

.

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

brown /braun/[브(어)라운]

draw.er /drɔ́:.ər/[드(어)로^어어.́어(어)ㄹ]

match.ing /mǽtʃ.iŋ/[매^아취 ́.잉] [매칭](x)

pair /pɛər/[페어(어)ㄹ]

*fair /fɛər/[ㅎ페어(어)ㄹ]와 구분이 되게 연습하자.

상하 입술을 약간 물었다가 바람소리를 내어 보면서 [ㅎ프] 하자.

.

socks /sa:ks/[사앜스]

tan /tæn/[태^안]

==

[제 098 회 정답 및 해설]

정답 : 가) 16개

해설 :

닭의 수 / 날짜 수 / 계란의 수 /

1) 1.5 / 1.5 / 1.5 --암탉 1.5마리가 1.5일에 1.5개의 알을 낳는다.

2) 3 / 1.5 / 3 --암탉 3마리는 1.5일에 3개의 알을 낳는다.

3) 3 / 3 / 6 --암탉 3마리는 3일에 6개의 알을 낳는다.

4) 3 / 1 / 2 --암탉 3마리는 1일에 2개의 알을 낳는다.

5) 3 / 8 / 16 --암탉 3마리는 8일에 16개의 알을 낳는다.

==

<오늘의 명언>

There are only two ways to live your life.

One is as though nothing is a miracle.

The other is as though everything is a miracle.

삶에는 두 가지 방식이 있다.

하나는 놀랄만한 일은 없다고 생각하며 사는 것이고,

또 하나는 모든 것을 기적이라고 생각하며 사는 것이다.

앨버트 아인스타인(Albert Einstein) 독일계 미국 이론 물리학자

 

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
271 Gag 로 배우는 생활영어(013) 2021.10.26 Nick'sgranpa 7
270 Gag 로 배우는 생활영어(012) 2021.10.16 Nick'sgranpa 21
269 Gag 로 배우는 생활영어(011) 2021.10.12 Nick'sgranpa 22
268 Gag 로 배우는 생활영어(010) 2021.09.30 Nick'sgranpa 42
267 Gag 로 배우는 생활영어(009) 2021.09.25 Nick'sgranpa 39
266 Gag 로 배우는 생활영어(008) 2021.09.19 Nick'sgranpa 42
265 Gag 로 배우는 생활영어(007) 2021.09.14 Nick'sgranpa 50
264 Gag 로 배우는 생활영어(006) 2021.09.06 Nick'sgranpa 59
263 Gag 로 배우는 생활영어(005) 2021.08.23 Nick'sgranpa 61
262 Gag 로 배우는 생활영어(004) 2021.08.09 Nick'sgranpa 68
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) 2021.08.03 Nick'sgranpa 68
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 75
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [2] 2021.07.11 Nick'sgranpa 83
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 112
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 110
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 118
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 101
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 109
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 114
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 100
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 96
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 107
» Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 107
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 101
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 117
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 124
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 123
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 122
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 130
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 162
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 144
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 125
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 122
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 128
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 120
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 124
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 172
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 144
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 145
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 154
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 158
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 151
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 148
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 163
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 169
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 166
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 156
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 175
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 201
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 168