Mr. Pak's Quiz For English(100)

Nick'sgranpa 2021.04.18 15:19 조회 수 : 65

Mr. Pak's Quiz For English(100)

==

==

<제 100 회> 암산

/ mental arithmetic

.

* 이 문제는 듣(읽)고 3초 내로 답이 나와야 한다.

.

[Q] :

240의 1/4의,

절반의,

2/3는 얼마인가?

.

What number is / two-third

/ of one-half

/ of one-fourth

/ of 240?

.

보기 :

가) 10 나) 20 다) 40 라) 60

.

One! Two! Three!

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

barn /bɑ:rn/[바(어)ㄹ은]

mend /mend/[맨드]

men.tal /mén.təl/[맨 ́.털]

a.rith.me.tic /ə.ríɵ.mə.tik/[어.(어)릿ㄷ ́.머.팈]

==

[제 099 회 정답 및 해설]

정답 : 나) 5개

해설 :

양말들의 색깔 수보다 하나가 더 많으면 된다.

==

<오늘의 명언>

Mend the barn after the horse is stolen. / 말이 도둑맞은 후에 외양간 고친다.

--> 일이 터진 다음에야 고치려 한다. = 소 잃고 외양간 고친다.

.

사후약방문(死後藥方文) : <死 죽을 사, 後 뒤 후, 藥 약 약, 方 모 방, 文 글월 문>

사람이 죽은 뒤에 약을 짓는다는 뜻으로,

일을 그르친 뒤에 아무리 뉘우쳐야 이미 늦었다는 말.

일이 실패한 뒤에 손을 쓰는 것은 소용이 없음을 비꼬아 하는 말.

======

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 18
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 27
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 34
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 42
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 50
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 51
» Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 65
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 72
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 66
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 77
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 85
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 85
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 82
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 93
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 124
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 99
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 92
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 80
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 90
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 81
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 86
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 125
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 106
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 99
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 118
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 118
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 119
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 109
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 122
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 134
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 128
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 118
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 138
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 156
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 134
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 146
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 114
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 134
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 201
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 151
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 149
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 132
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 177
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 144
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 154
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 178
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 172
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 169
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 166
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 190