Mr. Pak's Quiz For English(102)

Nick'sgranpa 2021.05.05 09:39 조회 수 : 92

Mr. Pak's Quiz For English(102)

==

==

<제 102 회> 용돈

/ an allowance

.

[Q] :

어떤 할아버지가

그의 다섯 손자들에게

합계 $100의 용돈을 주었습니다.

A Grandpa gave

a total of $ 100

to his five grandchildren.

.

막내서부터 시작하여,

각자는 바로 아래동생보다 $2씩을 더 가졌습니다.

Starting with the youngest,

each got $2.00 more than the next younger one.

.

다른 말로하면,

가장 나이 적은 아이가 1불을 가지면,

다음은 2불을 더 갖게(3불), 그렇게 하였습니다.

In other words,

the youngest got one sum,

the next got $2.00 more, and so on.

.

가장 나이어린 손자는 얼마를 받았을까요?

How much did the youngest grandchild get?

.

보기 :

가) $16.00 나) $17.00 다) $18.00 라) $19.00

.

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<102. 단어읽기> :

grand.child /grǽnd.tʃàid/[그(어)래^안 ́.차일드]

grand.fa.ther /grǽnd.fɑ̀.ðər/[그(어)래^안 ́.ㅎ파 ̀.ㅎ더(어)ㄹ]

grand.pa /grǽnd.pə/[그(어)래^안드 ́.퍼] [그(어)래^안 ́.퍼](ok)

re.lig.ion /ri.lídʒ.ən/[(어)리.(을)맂 ́.언]

young.est /jʌ́ŋ.gist/[이어^앙 ́.기스트] [여어^앙 ́.기스트](ok) [양 ́.기스트](x)

yes를 /jes/[예스]가 아닌 [여애스]나 [이애스]로 읽자.

==

[제 101 회 정답 및 해설]

정답 : (당신의 어머니) (무/0촌)

해설 :

촌수 계산의 기본 원리는 반드시 부모와 자식 사이의 관계를 한마디(寸)로

계산된다. 혼인으로 인한 부부 사이는 피가 섞이지 않았기 때문에 촌수가 없다.

==

<오늘의 명언>

My religion is very simple.

My religion is kindness.

나의 종교는 아주 단순합니다.

나의 종교는 친절함입니다.

--- 달라이 라마 티베트의 정신적 지도자

=====

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
266 Gag 로 배우는 생활영어(008) 2021.09.19 Nick'sgranpa 4
265 Gag 로 배우는 생활영어(007) 2021.09.14 Nick'sgranpa 19
264 Gag 로 배우는 생활영어(006) 2021.09.06 Nick'sgranpa 30
263 Gag 로 배우는 생활영어(005) 2021.08.23 Nick'sgranpa 35
262 Gag 로 배우는 생활영어(004) 2021.08.09 Nick'sgranpa 49
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) 2021.08.03 Nick'sgranpa 51
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 62
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [2] 2021.07.11 Nick'sgranpa 73
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 102
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 100
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 108
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 93
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 101
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 106
» Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 92
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 87
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 99
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 99
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 93
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 109
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 116
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 115
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 114
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 122
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 154
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 135
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 117
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 114
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 120
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 111
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 116
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 162
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 136
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 136
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 146
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 150
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 143
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 139
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 155
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 161
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 158
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 148
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 167
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 193
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 160
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 177
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 139
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 166
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 244
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 178