Mr. Pak's Quiz For English(102)

Nick'sgranpa 2021.05.05 09:39 조회 수 : 50

Mr. Pak's Quiz For English(102)

==

==

<제 102 회> 용돈

/ an allowance

.

[Q] :

어떤 할아버지가

그의 다섯 손자들에게

합계 $100의 용돈을 주었습니다.

A Grandpa gave

a total of $ 100

to his five grandchildren.

.

막내서부터 시작하여,

각자는 바로 아래동생보다 $2씩을 더 가졌습니다.

Starting with the youngest,

each got $2.00 more than the next younger one.

.

다른 말로하면,

가장 나이 적은 아이가 1불을 가지면,

다음은 2불을 더 갖게(3불), 그렇게 하였습니다.

In other words,

the youngest got one sum,

the next got $2.00 more, and so on.

.

가장 나이어린 손자는 얼마를 받았을까요?

How much did the youngest grandchild get?

.

보기 :

가) $16.00 나) $17.00 다) $18.00 라) $19.00

.

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<102. 단어읽기> :

grand.child /grǽnd.tʃàid/[그(어)래^안 ́.차일드]

grand.fa.ther /grǽnd.fɑ̀.ðər/[그(어)래^안 ́.ㅎ파 ̀.ㅎ더(어)ㄹ]

grand.pa /grǽnd.pə/[그(어)래^안드 ́.퍼] [그(어)래^안 ́.퍼](ok)

re.lig.ion /ri.lídʒ.ən/[(어)리.(을)맂 ́.언]

young.est /jʌ́ŋ.gist/[이어^앙 ́.기스트] [여어^앙 ́.기스트](ok) [양 ́.기스트](x)

yes를 /jes/[예스]가 아닌 [여애스]나 [이애스]로 읽자.

==

[제 101 회 정답 및 해설]

정답 : (당신의 어머니) (무/0촌)

해설 :

촌수 계산의 기본 원리는 반드시 부모와 자식 사이의 관계를 한마디(寸)로

계산된다. 혼인으로 인한 부부 사이는 피가 섞이지 않았기 때문에 촌수가 없다.

==

<오늘의 명언>

My religion is very simple.

My religion is kindness.

나의 종교는 아주 단순합니다.

나의 종교는 친절함입니다.

--- 달라이 라마 티베트의 정신적 지도자

=====

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 18
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 27
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 34
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 42
» Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 50
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 51
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 65
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 72
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 66
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 77
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 85
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 85
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 82
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 93
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 124
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 99
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 92
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 80
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 90
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 81
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 86
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 125
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 106
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 99
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 118
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 118
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 119
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 109
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 122
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 134
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 128
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 118
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 138
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 156
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 134
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 146
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 114
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 134
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 201
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 151
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 149
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 132
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 177
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 144
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 154
211 Mr. Pak's Quiz For English(061) 2020.06.02 Nick'sgranpa 178
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 172
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 169
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 166
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 190