Mr. Pak's Quiz For English(104)

Nick'sgranpa 2021.05.23 19:23 조회 수 : 101

 

Mr. Pak's Quiz For English(104)

==

<제 104 회> 기차

/ train

.

[Q] :

우리 동네에

두 대의 기차가 있다.

There are / two trains

in our town.

.

한 기차는

A에서 B로

시간당 19마일에 달린다.

One train runs

from A to B

at 19 miles per hour.

.

다른 기차는

B에서 A로

시간당 21마일에 달린다.

The other runs

from B to A

at 21 miles per hour.

.

그 기차들이 서로 지나치기

한 시간 전,

그 두 기차는 얼마나 서로 떨어져있을까?

One hour before

the trains pass each other,

how far apart are they?

.

보기 :

가) 35 miles 나) 40 " 다) 50 " 라) 55 "

.

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<104. 단어읽기> :

a.part /ə.pɑ́:rt/[어.파(어)ㄹ트 ́]

pass /pæs/[패^아스],

per /pə:r/[퍼(어)ㄹ]

trains /treins/[트(어)래인스]

cu.ri.ous /kju.́əri.əs/[키우 ́.(어)리.어스]

pas.sion.ate.ly /pǽʃ.ən.it.li:/[패^아쒸 ́.언.잍.(을)리이]

==

[제 103 회 정답 및 해설]

정답 : 시계를 보자! 11(시) + 2(시간) = 1(시)

해설 :

11 시에 두 시간을 더하면 한(1) 시가 된다.

When you add two hours to eleven o'clock, you get one o'clock.

==

<오늘의 명언>

I have no special talents.

I am only passionately curious.

나에게 특별한 재능은 없다.

내가 가진 것은 열정적인 호기심뿐이다.

--- 앨버트 아인스타인(Albert Einstein) 독일계 미국 이론 물리학자

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
266 Gag 로 배우는 생활영어(008) 2021.09.19 Nick'sgranpa 4
265 Gag 로 배우는 생활영어(007) 2021.09.14 Nick'sgranpa 19
264 Gag 로 배우는 생활영어(006) 2021.09.06 Nick'sgranpa 30
263 Gag 로 배우는 생활영어(005) 2021.08.23 Nick'sgranpa 35
262 Gag 로 배우는 생활영어(004) 2021.08.09 Nick'sgranpa 49
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) 2021.08.03 Nick'sgranpa 51
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 62
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [2] 2021.07.11 Nick'sgranpa 73
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 102
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 100
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 108
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 93
» Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 101
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 106
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 92
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 87
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 99
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 99
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 93
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 109
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 116
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 115
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 114
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 122
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 154
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 135
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 117
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 114
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 120
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 111
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 116
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 162
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 136
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 136
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 146
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 150
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 143
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 139
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 155
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 161
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 158
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 148
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 167
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 193
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 160
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 177
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 139
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 166
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 244
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 178