Mr. Pak's Quiz For English(104)

Nick'sgranpa 2021.05.23 19:23 조회 수 : 85

 

Mr. Pak's Quiz For English(104)

==

<제 104 회> 기차

/ train

.

[Q] :

우리 동네에

두 대의 기차가 있다.

There are / two trains

in our town.

.

한 기차는

A에서 B로

시간당 19마일에 달린다.

One train runs

from A to B

at 19 miles per hour.

.

다른 기차는

B에서 A로

시간당 21마일에 달린다.

The other runs

from B to A

at 21 miles per hour.

.

그 기차들이 서로 지나치기

한 시간 전,

그 두 기차는 얼마나 서로 떨어져있을까?

One hour before

the trains pass each other,

how far apart are they?

.

보기 :

가) 35 miles 나) 40 " 다) 50 " 라) 55 "

.

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<104. 단어읽기> :

a.part /ə.pɑ́:rt/[어.파(어)ㄹ트 ́]

pass /pæs/[패^아스],

per /pə:r/[퍼(어)ㄹ]

trains /treins/[트(어)래인스]

cu.ri.ous /kju.́əri.əs/[키우 ́.(어)리.어스]

pas.sion.ate.ly /pǽʃ.ən.it.li:/[패^아쒸 ́.언.잍.(을)리이]

==

[제 103 회 정답 및 해설]

정답 : 시계를 보자! 11(시) + 2(시간) = 1(시)

해설 :

11 시에 두 시간을 더하면 한(1) 시가 된다.

When you add two hours to eleven o'clock, you get one o'clock.

==

<오늘의 명언>

I have no special talents.

I am only passionately curious.

나에게 특별한 재능은 없다.

내가 가진 것은 열정적인 호기심뿐이다.

--- 앨버트 아인스타인(Albert Einstein) 독일계 미국 이론 물리학자

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) new 2021.08.03 Nick'sgranpa 1
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 17
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [1] 2021.07.11 Nick'sgranpa 31
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 47
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 59
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 71
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 70
» Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 85
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 89
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 75
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 68
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 80
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 84
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 77
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 93
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 98
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 99
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 95
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 104
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 137
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 116
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 103
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 97
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 102
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 95
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 98
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 136
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 118
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 116
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 131
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 132
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 129
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 120
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 134
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 145
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 140
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 130
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 152
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 172
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 145
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 157
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 123
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 148
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 217
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 163
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 164
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 144
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 192
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 155
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 169