Mr. Pak's Quiz For English(107)

Nick'sgranpa 2021.06.22 11:09 조회 수 : 59

 

Mr. Pak's Quiz For English(107)

==

==

<제 107 회> 공을 어떻게 던지겠는가?

/ How do you throw a ball ?

.

[Q] :

당신이 하나의 공을 던지는데

공이 짧게 가고, 멈추고,

그리고 다른 방향으로 가게 할 수 있는가?

How do you / throw a ball

so that it goes a short distance, stops,

then goes the other way?

.

그것은 아무것도 칠 수 없고

그리고 부메랑 볼도 아니다.

It can't hit anything

and it is not a boomerang ball.

.

[답] ___________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<107. 단어읽기> :

boom.er.ang /bú:m.ər.æ̀̀ŋ/[부움 ́.어.(어)래^앙 ̀]

reaps /ri:ps/[(어)리잎스]

sow(s) /sou(z)/[소우ㅅ(즈)]

throw /ɵrou/[ㅅ드(어)로우]
==

[제 106 회 정답 및 해설]

정답 : 44 : 66

해설 :

적은 숫자를 X로 하면,

X + 1.5X = 110, --> 2.5X = 110, --> X = 44

다른 숫자는 110 - 44(X) = 66

==

<오늘의 명언>

One man sows and another man reaps.

한 사람이 씨를 뿌리고 다른 사람이 수확을 한다.

--> 재주는 곰이 넘고 돈은 왕 서방이 받는다.

.

계주생면(契酒生面) :

<契 맺을 계, 酒 술 주, 生 날 생, 面 얼굴 면>

계모임에서 먹는 술로 얼굴을 내민다는 뜻.

남의 물건을 가지고 자신이 생색을 낸다는 의미.

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) new 2021.08.03 Nick'sgranpa 1
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 17
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [1] 2021.07.11 Nick'sgranpa 31
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 47
» Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 59
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 71
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 70
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 85
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 89
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 75
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 68
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 80
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 84
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 77
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 93
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 98
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 99
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 95
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 104
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 137
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 116
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 103
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 97
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 102
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 95
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 98
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 136
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 118
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 116
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 131
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 132
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 129
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 120
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 134
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 145
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 140
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 130
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 152
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 172
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 145
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 157
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 123
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 148
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 217
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 163
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 164
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 144
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 192
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 155
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 169