Mr. Pak's Quiz For English(108)

Nick'sgranpa 2021.06.29 06:30 조회 수 : 47

 

Mr. Pak's Quiz For English(108)

==

==

<제 108 회> 퍼즐 메잌어

/ Puzzle maker

 

[Q] :

만일 6명의 퍼즐 만드는 사람들이

하루 반에

아홉 개의 퍼즐을 만든다면,

. If six puzzle makers

can compose nine puzzles

in a day and a half,

 

30일에

270개의 퍼즐을 만드는데

몇 명의 퍼즐 만드는 사람들이 필요할까?

how many puzzle makers does it take

to compose 270 puzzles

in thirty days?

==

보기 :

가 8 사람 나) 9 " 다) 10 " 라) 12 "

 

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<108. 단어읽기> :

com.pose /kəm.póuz/[컴.포우ㅅ즈 ́]

mak.ers /méik.ərs/[매잌 ́.어(어)ㄹ스]

==

[제 107 회 정답 및 해설]

그것을 위로 던져라! / Throw it up!

==

<오늘의 명언>

One picture is worth a thousand words.

그림 한 장이 천 마디 말의 가치가 있다.

--> 백 번 듣는 것이 한 번 보는 것만 못하다.

.

백문불여일견(百聞不如一見) :

<百 일백 백, 聞 들을 문, 不 아니 불, 如 같을 여, 一 하나 일, 見 볼 견>

남의 말을 듣고 짐작하여 알기보다는 직접 보아서 아는 것이 더 확실하다는 말.

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) new 2021.08.03 Nick'sgranpa 0
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 17
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [1] 2021.07.11 Nick'sgranpa 31
» Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 47
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 59
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 71
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 70
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 85
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 89
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 75
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 68
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 80
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 84
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 77
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 93
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 98
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 99
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 95
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 104
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 137
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 116
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 103
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 97
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 102
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 95
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 98
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 136
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 118
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 116
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 131
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 132
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 129
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 120
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 134
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 145
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 140
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 130
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 152
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 172
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 145
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 157
220 Mr. Pak's Quiz For English(070) 2020.08.11 Nick'sgranpa 123
219 Mr. Pak's Quiz For English(069) 2020.08.01 Nick'sgranpa 148
218 Mr. Pak's Quiz For English(068) 2020.07.23 Nick'sgranpa 217
217 Mr. Pak's Quiz For English(067) 2020.07.14 Nick'sgranpa 163
216 Mr. Pak's Quiz For English(066) 2020.07.08 Nick'sgranpa 164
215 Mr. Pak's Quiz For English(065) 2020.06.28 Nick'sgranpa 144
214 Mr. Pak's Quiz For English(064) 2020.06.24 Nick'sgranpa 192
213 Mr. Pak's Quiz For English(063) 2020.06.15 Nick'sgranpa 155
212 Mr. Pak's Quiz For English(062) 2020.06.09 Nick'sgranpa 169