Gag 로 배우는 생활영어(010)

Nick'sgranpa 2021.09.30 06:46 조회 수 : 39

Gag 로 배우는 생활영어(010)

==

Part One < Step 010 > ============================

==

Q :

Lady :

Does your husband take your advice ?

부인 :

당신의 ( )( )은 당신의 ( )언을 받( )주는가?

 

Friend :

Occasionally, when nobody is looking.

친구 :

이( )금씩, ( )( )도 ( )지 않을 때.

=====

[중요단어]

ad.vice /əd.váis/[얻. ㅎ바이스 ́]

n. 충고, 조언, 권고

 

ad.vise /əd.váiz/[얻. ㅎ바이ㅅ즈 ́]

v. ┅에게 충고하다[조언하다, 권하다]

 

oc.ca.sion.al /ǝ.kéi.ʒǝn.əl/[어. 캐이 ́. 전. 얼]

ɑ. 이따금 씩의, 때때로의, 임시의,

• fine except for ~ rain 맑고 때때로 비.

 

oc.ca.sion.al.ly /ǝ.kéi.ʒǝn.əl.i:/[어. 캐이 ́. 전. 얼. 이이]

ɑd. 이따금, 가끔, 왕왕; 임시로.

==

== Part Two Step 010 ==

==

부인 :

당신의 남편은 당신의 조언(의견)을 받아주는가?

Lady :

Does your h_______d

take

your ad_________ ?

 

친구 :

이따금씩, 아무도 보지 않을 때.

Friend : Occ______ly, when no______ is look____g.

==

[횡설수설]

충고는 when nobody is looking,

아무도 보지 않을 때

칭찬은 when somebody is looking.

사람들이 보는 데에서

— 하는 게 좋다.

 

‘조언(助言)’은

도움이 되게 말로 거들거나 깨우쳐 주는 일을 말하고,

‘충고(忠告)’는

남의 허물을 충심으로 타이르는 것을 말한다.

 

따라서 속담에 나온 ‘입에 쓴 약’이라는 것은

뭔가 상대방의 잘못을 지적해서 하는 말이기 때문에

이 중에서 ‘충고’가 적절한 표현이라고 할 수 있다.

그러나 가능하면 충고보다는

조언이 더 효과적이다.

==

==

<오늘의 명언>

My job is not to represent Washington to you,

but to represent/rèp.ri.zént/ you to Washington.

 

내 직업은 국민들에게 정부를 대변하는 것이 아니고,

정부에게 국민들을 대변하는 것이다.

- 버락 오바마 (Barack Obama) 미국 대통령

==

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
270 Gag 로 배우는 생활영어(012) 2021.10.16 Nick'sgranpa 14
269 Gag 로 배우는 생활영어(011) 2021.10.12 Nick'sgranpa 19
» Gag 로 배우는 생활영어(010) 2021.09.30 Nick'sgranpa 39
267 Gag 로 배우는 생활영어(009) 2021.09.25 Nick'sgranpa 37
266 Gag 로 배우는 생활영어(008) 2021.09.19 Nick'sgranpa 39
265 Gag 로 배우는 생활영어(007) 2021.09.14 Nick'sgranpa 48
264 Gag 로 배우는 생활영어(006) 2021.09.06 Nick'sgranpa 56
263 Gag 로 배우는 생활영어(005) 2021.08.23 Nick'sgranpa 59
262 Gag 로 배우는 생활영어(004) 2021.08.09 Nick'sgranpa 66
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) 2021.08.03 Nick'sgranpa 67
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 74
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [2] 2021.07.11 Nick'sgranpa 83
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 111
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 109
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 117
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 101
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 109
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 114
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 100
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 96
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 107
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 107
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 101
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 117
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 124
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 123
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 122
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 130
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 162
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 144
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 125
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 122
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 128
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 120
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 124
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 172
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 144
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 145
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 154
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 158
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 151
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 148
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 163
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 169
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 166
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 156
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 175
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 201
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 168
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 186