Gag 로 배우는 생활영어(011)

Nick'sgranpa 2021.10.12 17:17 조회 수 : 19

Gag 로 배우는 생활영어(011)

==

Part One < Step 011 > ============================

==

Q :

Max :

Why

do you always wear

two watches?

Max : 왜 너는 ( )상 ( )계를 두 개씩 ( )냐?

 

Tim :

I need one

to see how fast

the other is.

Tim : ( )대 쪽 시( )가 얼마나 ( )른지 ( )려고 그래.

=====

[중요단어]

wear /wɛə:r/[우에어(어)ㄹ]

v. (wore [wɔ:r]; worn [wɔ:rn]; wearing [wɛ́əriŋ])

입고[신고, 쓰고] 있다, 몸에 지니고 있다, 띠고 있다,

┅의 (상징하는) 지위에 있다, (수염 등을) 기르고 있다, (향수를) 바르고 있다

• He generally ∼s a dark suit [brown shoes].

그는 보통 검은 옷을 입고 있다[갈 색 구두를 신고 있다].

• He ∼s spectacles [a wristwatch].

그는 안경을 쓰고 있다[손목시계를 차다].

• She never ∼s green.

그녀는 녹색 옷은 절대로 입지 않는다.

 

@ 시계는『벽시계』 a clock; 『손목시계』 a (wrist) watch;

『회중시계』 a (pocket) watch; 『자명종』 an alarm clock.

 

[참고]

Do you have the time ? 당신 시계 (가지고)있습니까?

Do you have time ? 당신 짬(여유)이 있습니까?

Two times / 두 번, Three times / 세 번

Times two --/ 2를 곱하다. Times three --/3을 곱하다.

Sometime / 미래의 어느 때(언젠가는), Sometimes / 과거의 어느 때(가끔은)

==

== Part Two Step 011 ==

==

Max : 왜 너는 언제나 시계를 두 개씩 차냐?

Max :

Why

____ you ______s ______r

two watches?

 

Tim : 반대 쪽 시계가 얼마나 빠른지 보려고 그래.

Tim : I need one to s___ h____ fast the o____ is.

==

[횡설수설]

한국의 5-60 년대에 시계를 하나 갖게 되면 자랑을 하고 싶어

길을 가다가 사람들을 보게 되면 왼팔을 번쩍 들고는 몇 시지?

사람이 지나가고 나면 팔목을 흔들어 본다.

시계가 제대로 잘 가고 있는지 알려고..

 

이 친구, 그럼 표준으로 쓰는 시계가 맞는지는 어떻게 아는가?

아무래도 시계가 세 개는 되어야겠다.

 

그래도 정확한지 잘 모르니 가끔 시계 가진 분에게

"What time do you have, please?" 라고 하시지...

==

==

<오늘의 명언>

If you sleep, you will only dream.

But if you study, your dreams will come true.

 

잠을 자면 꿈을 꿀 뿐이지만

공부를 하면 꿈을 이룬다.

- 의천 선사

==

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
270 Gag 로 배우는 생활영어(012) 2021.10.16 Nick'sgranpa 14
» Gag 로 배우는 생활영어(011) 2021.10.12 Nick'sgranpa 19
268 Gag 로 배우는 생활영어(010) 2021.09.30 Nick'sgranpa 39
267 Gag 로 배우는 생활영어(009) 2021.09.25 Nick'sgranpa 37
266 Gag 로 배우는 생활영어(008) 2021.09.19 Nick'sgranpa 39
265 Gag 로 배우는 생활영어(007) 2021.09.14 Nick'sgranpa 48
264 Gag 로 배우는 생활영어(006) 2021.09.06 Nick'sgranpa 56
263 Gag 로 배우는 생활영어(005) 2021.08.23 Nick'sgranpa 59
262 Gag 로 배우는 생활영어(004) 2021.08.09 Nick'sgranpa 66
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) 2021.08.03 Nick'sgranpa 67
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 74
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [2] 2021.07.11 Nick'sgranpa 83
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 111
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 109
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 117
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 101
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 109
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 114
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 100
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 96
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 107
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 107
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 101
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 117
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 124
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 123
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 122
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 130
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 162
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 144
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 125
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 122
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 128
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 120
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 124
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 172
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 144
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 145
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 154
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 158
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 151
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 148
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 163
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 169
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 166
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 156
224 Mr. Pak's Quiz For English(074) 2020.09.03 Nick'sgranpa 175
223 Mr. Pak's Quiz For English(073) 2020.08.26 Nick'sgranpa 201
222 Mr. Pak's Quiz For English(072) 2020.08.20 Nick'sgranpa 168
221 Mr. Pak's Quiz For English(071) 2020.08.13 Nick'sgranpa 186