Gag 로 배우는 생활영어(012)

Nick'sgranpa 2021.10.16 11:46 조회 수 : 63

Gag 로 배우는 생활영어(012)

==

Part One < Step 012 > ============================

==

Q :

Max :

Tim, why were you running

alongside your bike

this morning?

Max :

Tim, 오늘 아침 ( ) 당신은 ( )전거와 ( )( )히 뛰고 있었나?

 

Tim :

I was too late

and didn't have time

to get on.

Tim : 너무 ( )어 ( )전거에 올라 ( ) ( )간이 없었어.

=====

[중요단어]

a.long.side /ə.lɔ:ŋ.sáid/[어. (을)로^어엉. 사읻 ́]

ad., prep. (┅와) 나란히, (┅의) 곁[옆]에[을]; (┅에) 가로[옆으로] 대어;

==

== Part Two Step 012 ==

==

Max :

Tim, 오늘 아침 왜 당신은 자전거와 나란히 뛰고 있었나?

Max :

Tim, ____y were you ru___

al_____e your bike

this m____?

 

Tim :

너무 늦어 자전거에 올라 탈 시간이 없었어.

Tim :

I was t___ la___

and didn't ha__ ti__

to g__ on.

==

[횡설수설]

바쁘긴 진짜 바쁘셨나보다. 자전거에 올라 탈 시간조차 없었으니....

다음엔 버스 옆에서 버스와 같이 나란히 뛰면 어떠실까?....

 

분명히 같이 뛰기만 한다면 당신은 버스에 탄 사람보다 빨리 갈 수 있다.

버스에서 내리는 시간은 단축이 된다.

 

우리는 ‘바쁘다/busy’ 라는 말을 많이 쓴다.

과연 무엇이 그렇게 바쁠까?

중학교 2년생 아들이 숙제를 하다가 혼자 해결이 안 되어 부모에게 묻는다.

 

아이 : 엄마, 나 이것 좀 도와 줘! ------- 엄마 : 난 바빠, 지금 나가야 돼.

아이 : 그럼 아빤? ------- 아빠 : 나도 지금 나가야 돼, 바빠.

 

아이 : 그럼 언제들 오시는데요? ------- 엄빠 : 이따 봐야지....

아이 : 그래요, 잘 다녀오세요! 저 며칠간 집에 없을 거예요.

친구들이랑 경주에 놀러 가기로 했어요. 이삼일 걸릴 거예요.

 

엄빠 : 왜 그걸 이제야 말해? 안 돼, 학교엔 안 가?

아이 : 두 분 다 바빠서 언제 말 할 시간이나 있었어요?

학교 선생님이 좀 보시재요. 두 분 중에 덜 바쁜 분이 학교에 갔다 오세요.

나 바빠서 나가요! 안녕!

==

==

<오늘의 명언>

Try not to become a man of success/sǝk.sés/.

Rather become a man of value.

 

성공한 사람이 되기 위해 노력하기 보다는,

가치 있는 사람이 되기 위해 노력해라.

- Albert Einstein

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
274 Gag 로 배우는 생활영어(016) 2021.11.24 Nick'sgranpa 17
273 Gag 로 배우는 생활영어(015) 2021.11.13 Nick'sgranpa 35
272 Gag 로 배우는 생활영어(014) 2021.11.04 Nick'sgranpa 41
271 Gag 로 배우는 생활영어(013) 2021.10.26 Nick'sgranpa 58
» Gag 로 배우는 생활영어(012) 2021.10.16 Nick'sgranpa 63
269 Gag 로 배우는 생활영어(011) 2021.10.12 Nick'sgranpa 59
268 Gag 로 배우는 생활영어(010) 2021.09.30 Nick'sgranpa 79
267 Gag 로 배우는 생활영어(009) 2021.09.25 Nick'sgranpa 72
266 Gag 로 배우는 생활영어(008) 2021.09.19 Nick'sgranpa 61
265 Gag 로 배우는 생활영어(007) 2021.09.14 Nick'sgranpa 64
264 Gag 로 배우는 생활영어(006) 2021.09.06 Nick'sgranpa 70
263 Gag 로 배우는 생활영어(005) 2021.08.23 Nick'sgranpa 71
262 Gag 로 배우는 생활영어(004) 2021.08.09 Nick'sgranpa 77
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) 2021.08.03 Nick'sgranpa 77
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 83
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [2] 2021.07.11 Nick'sgranpa 94
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 122
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 119
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 126
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 109
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 118
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 122
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 108
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 104
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 115
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 115
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 109
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 125
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 132
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 131
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 130
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 139
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 170
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 155
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 133
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 130
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 136
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 128
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 132
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 182
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 152
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 153
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 162
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 166
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 159
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 156
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 171
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 177
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 174
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 164