Gag 로 배우는 생활영어(014)

Nick'sgranpa 2021.11.04 12:29 조회 수 : 41

Gag 로 배우는 생활영어(014)

==

Part One < Step 014 > ============================

==

 

Jack :

Dull, if you are good,

I'll give you this bright new penny.

Haven't you got a dirty old nickel?

 

Jack :

Dull, 만일 네가 ( )다면

네게 이 ( )짝거리는 ( ) penny 하나를 ( )( )다.

( )( )분한 ( ) Nickel ( )나 가지( ) 있지 않니?

=====

[중요단어]

dir.ty /də́:r.ti:/[더(어)ㄹ ́.티이]

a. (dirtier; dirtiest) 더러운, [opp] clean. 흙투성이의

• a ~ wound 곪은 상처.

 

# dirty/də́:r.ti:/[더어 ́.리이](ok)

'-rt-'에서 즉, “모음 + r + t 모음” 't'는 발음하지 말고, 'r'만 발음해도 좋다.

예 : party, forty, shorty 등

 

nick.ell /ník.əl/[닠 ́.얼]

n. 니켈《금속 원소; 기호 Ni; 번호 28》; 백통.《미국·Can.》 5센트짜리 백통돈;

==

== Part Two Step 014 ==

==

Jack :

Dull, 만일 네가 좋다면

네게 이 반짝거리는 새 penny 하나를 주겠다.

지저분한 헌 Nickel 하나 가지고 있지 않니?

 

Jack :

Dull, if you are g______,

I'll g______ you this bri_____ ne___ penny.

_____n't you g_____ a dirty old nickel?

==

[횡설수설]

이 사람 꾀가 많다. 헌 것이나 새 것이나 돈은 돈인 데...

What is the difference between a new penny and an old quarter?

새 페니 하나와 헌 쿼러 하나의 차이는 무엇인가? 답은 24 cents 이다.

 

-돈에 대하여 한국인이 알고 있어야 할 몇 가지-

 

첫째, 한국의 돈은 왜 숫자로 글은 천(千) 단위로 쓰면서

읽기는 만(萬) 단위로 읽나?

이렇게 읽으니 물가가 흔들리지 않는가?

 

둘째, 왜 주화(鑄貨)를 모두 동전(銅錢) 이라 부르는가?

동전이란 구리로 만든 주화를 말하는 것이다.

그런데 왜 모두를 그렇게 부르나?

 

* 미국은 주화는 coin, 지폐는 bill 이라 부른다.

coin은 penny, nickel, dime, quarter, half dollar, one dollar 등으로 부른다.

 

셋째, 왜 지폐의 크기(size)가 액면가에 비례하여 만들어져야 하는가?

돈이란 지폐의 크기에 상관없이 액면가에 의해 유통 값이 정해지는 것이다.

그렇다면 동일한 크기로 하면 어떨까?

==

==

<오늘의 명언>

I can accept failure, everyone fails at something.

실패는 견딜 수 있지만

But I can not accept not trying.

도전하지 않는 것은 견딜 수 없다.

- Michael Jordan(미국 농구선수)

==

 

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
274 Gag 로 배우는 생활영어(016) 2021.11.24 Nick'sgranpa 17
273 Gag 로 배우는 생활영어(015) 2021.11.13 Nick'sgranpa 35
» Gag 로 배우는 생활영어(014) 2021.11.04 Nick'sgranpa 41
271 Gag 로 배우는 생활영어(013) 2021.10.26 Nick'sgranpa 57
270 Gag 로 배우는 생활영어(012) 2021.10.16 Nick'sgranpa 63
269 Gag 로 배우는 생활영어(011) 2021.10.12 Nick'sgranpa 59
268 Gag 로 배우는 생활영어(010) 2021.09.30 Nick'sgranpa 79
267 Gag 로 배우는 생활영어(009) 2021.09.25 Nick'sgranpa 72
266 Gag 로 배우는 생활영어(008) 2021.09.19 Nick'sgranpa 61
265 Gag 로 배우는 생활영어(007) 2021.09.14 Nick'sgranpa 64
264 Gag 로 배우는 생활영어(006) 2021.09.06 Nick'sgranpa 70
263 Gag 로 배우는 생활영어(005) 2021.08.23 Nick'sgranpa 71
262 Gag 로 배우는 생활영어(004) 2021.08.09 Nick'sgranpa 77
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) 2021.08.03 Nick'sgranpa 77
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 83
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [2] 2021.07.11 Nick'sgranpa 94
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 122
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 119
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 126
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 109
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 118
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 122
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 108
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 104
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 115
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 115
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 109
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 125
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 132
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 131
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 130
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 139
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 170
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 155
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 133
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 130
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 136
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 128
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 132
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 182
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 152
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 153
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 162
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 166
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 159
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 156
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 171
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 177
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 174
225 Mr. Pak's Quiz For English(075) 2020.09.11 Nick'sgranpa 164