Mr. Pak's Quiz For English(031)

Nick'sgranpa 2019.09.11 16:32 조회 수 : 237

Mr. Pak's Quiz For English(031) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 031 회> 당신은 어떻게 19에서 1을 떼어내나?

/ How can you take 1 from 19...?

.

[Q] :

당신은 어떻게 19에서 1을 떼어

20이 남게 할 수 있는가?

.

How can you take

/ 1 from 19 / and leave 20?

 

* Hint : 각국의 숫자 표기 방법을 생각해보자.

 

[답] ______________

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

27. /p/[ㅍ/프] :

[ㅍ]는

(1) 뒤에 모음이 오면 그 모음 앞에 붙인다. *pen(pen)[팬]

(2) 앞에 모음이 오면 그 모음의 받침으로 붙인다. *peep(pi:p)[피잎(으)]

.

[프]는

(1) 뒤에 자음이 올 때. *please(pli:s)[프을이이스]

(2) 앞에 자음이 오면 *help(help)[핼프]]

==

<단어읽기> :

from /frʌm/[ㅎ프(어)러^암] [프람/럼](x)

19 nine.teen /nàin.tí:n/[나인 ̀.티인 ́]

90 nine.ty /náin.ti:/[나인 ́.티이]

*13~19는 뒤를 올리고, 30,40,50,60,70,80,90은 뒤를 낮추면 구별이 쉽게 된다.

leave /li:v/[(을)리잏ㅂ(으)]

*live /liv/[(을)맇ㅂ(으)]과 구별이 되게 하자.

--

tal.ent /tǽl.ənt/[태^알 ́.언트]

tal.ents /tǽl.ənts/[태^알 ́.언트스] [태^알 ́.언스] (ok)

==

.

[제 031 회 정답 및 해설]

그 숫자들을 로마숫자로 표기되어질 때. 이렇게 풀이 된다:

만일 XIX(19)에서 I(1) 를 떼어내면 XX(20)이 남는다.

 

* 로마표기 : X(10), IX(9), XIX(19), XX(20)

.

<오늘의 명언>

A man of many talents. / 많은 재주를 가진 사람.

--> 재주가 많으면 한 가지도 꾸준히 하지 못 하고 이것저것 헤집고 다니다 고생을 한다. = 열 가지 재주 가진 사람이 빌어먹는다.

.

각자무치(角者無齒) : <角 뿔 각, 者 놈 자, 無 없을 무, 齒 이 치>

뿔이 있는 짐승은 이가 없x는(무)뜻으로, 한 사람이 여러 가지 복이나 재주를 한꺼번에 다 가질 수 없x(무)을 이르는 말. = 각주구검(刻舟求劍)

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
210 Mr. Pak's Quiz For English(060) 2020.05.26 Nick'sgranpa 18
209 Mr. Pak's Quiz For English(059) 2020.05.20 Nick'sgranpa 24
208 Mr. Pak's Quiz For English(058) 2020.05.11 Nick'sgranpa 38
207 Mr. Pak's Quiz For English(057)  2020.05.06 Nick'sgranpa 43
206 Mr. Pak's Quiz For English(056) 2020.05.04 Nick'sgranpa 52
205 Mr. Pak's Quiz For English(055) [1] 2020.04.29 Nick'sgranpa 80
204 Mr. Pak's Quiz For English(054) 2020.04.29 Nick'sgranpa 72
203 Mr. Pak's Quiz For English(053) [1] 2020.04.23 Nick'sgranpa 74
202 Mr. Pak's Quiz For English(052) [1] 2020.04.16 Nick'sgranpa 88
201 Mr. Pak's Quiz For English(050) 2020.04.08 Nick'sgranpa 81
200 Mr. Pak's Quiz For English(049) 2020.04.04 Nick'sgranpa 98
199 Mr. Pak's Quiz For English(048) 2020.03.23 Nick'sgranpa 74
198 Mr. Pak's Quiz For English(047) 2020.03.19 Nick'sgranpa 89
197 Mr. Pak's Quiz For English(046) 2020.03.12 Nick'sgranpa 77
196 Mr. Pak's Quiz For English(045) 2020.03.05 Nick'sgranpa 96
195 Mr. Pak's Quiz For English(044) 2020.02.24 Nick'sgranpa 131
194 Mr. Pak's Quiz For English(043) 2020.02.17 Nick'sgranpa 100
193 Mr. Pak's Quiz For English(042) [1] 2020.02.10 Nick'sgranpa 118
192 Mr. Pak's Quiz For English(041) 2020.01.19 Nick'sgranpa 148
191 Mr. Pak's Quiz For English(040) 2020.01.09 Nick'sgranpa 150
190 Mr. Pak's Quiz For English(039) 2019.12.29 Nick'sgranpa 165
189 Mr. Pak's Quiz For English(038) [1] 2019.12.18 Nick'sgranpa 179
188 Mr. Pak's Quiz For English(036) 2019.11.29 Nick'sgranpa 175
187 Mr. Pak's Quiz For English(035) 2019.11.22 Nick'sgranpa 194
186 Mr. Pak's Quiz For English(034) 2019.11.10 Nick'sgranpa 170
185 Mr. Pak's Quiz For English(033) 2019.10.21 Nick'sgranpa 204
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 198
» Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 237
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 242
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 983
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 252
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 232
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 241
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 197
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 190
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 185
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 160
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 169
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 187
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 163
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 176
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 182
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 201
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 214
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 215
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 184
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 190
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 201
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 193
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 165