Mr. Pak's Quiz For English(031)

Nick'sgranpa 2019.09.11 16:32 조회 수 : 84

Mr. Pak's Quiz For English(031) ===

-- 뇌는 쓸수록 건강해진다.

옳고 그름을 바로 보고 바로 판단하고 바로 옮길 수 있어야 한다.--

===================================================

===

<제 031 회> 당신은 어떻게 19에서 1을 떼어내나?

/ How can you take 1 from 19...?

.

[Q] :

당신은 어떻게 19에서 1을 떼어

20이 남게 할 수 있는가?

.

How can you take

/ 1 from 19 / and leave 20?

 

* Hint : 각국의 숫자 표기 방법을 생각해보자.

 

[답] ______________

--------------------------------------*

==

<발음법> : 발음부호 해설

27. /p/[ㅍ/프] :

[ㅍ]는

(1) 뒤에 모음이 오면 그 모음 앞에 붙인다. *pen(pen)[팬]

(2) 앞에 모음이 오면 그 모음의 받침으로 붙인다. *peep(pi:p)[피잎(으)]

.

[프]는

(1) 뒤에 자음이 올 때. *please(pli:s)[프을이이스]

(2) 앞에 자음이 오면 *help(help)[핼프]]

==

<단어읽기> :

from /frʌm/[ㅎ프(어)러^암] [프람/럼](x)

19 nine.teen /nàin.tí:n/[나인 ̀.티인 ́]

90 nine.ty /náin.ti:/[나인 ́.티이]

*13~19는 뒤를 올리고, 30,40,50,60,70,80,90은 뒤를 낮추면 구별이 쉽게 된다.

leave /li:v/[(을)리잏ㅂ(으)]

*live /liv/[(을)맇ㅂ(으)]과 구별이 되게 하자.

--

tal.ent /tǽl.ənt/[태^알 ́.언트]

tal.ents /tǽl.ənts/[태^알 ́.언트스] [태^알 ́.언스] (ok)

==

.

[제 031 회 정답 및 해설]

그 숫자들을 로마숫자로 표기되어질 때. 이렇게 풀이 된다:

만일 XIX(19)에서 I(1) 를 떼어내면 XX(20)이 남는다.

 

* 로마표기 : X(10), IX(9), XIX(19), XX(20)

.

<오늘의 명언>

A man of many talents. / 많은 재주를 가진 사람.

--> 재주가 많으면 한 가지도 꾸준히 하지 못 하고 이것저것 헤집고 다니다 고생을 한다. = 열 가지 재주 가진 사람이 빌어먹는다.

.

각자무치(角者無齒) : <角 뿔 각, 者 놈 자, 無 없을 무, 齒 이 치>

뿔이 있는 짐승은 이가 없x는(무)뜻으로, 한 사람이 여러 가지 복이나 재주를 한꺼번에 다 가질 수 없x(무)을 이르는 말. = 각주구검(刻舟求劍)

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
184 Mr. Pak's Quiz For English(032) 2019.10.08 Nick'sgranpa 36
» Mr. Pak's Quiz For English(031) 2019.09.11 Nick'sgranpa 84
182 Mr. Pak's Quiz For English(030) 2019.08.10 Nick'sgranpa 114
181 Mr. Pak's Quiz For English(029) 2019.07.22 Nick'sgranpa 115
180 Mr. Pak's Quiz For English(028) 2019.07.10 Nick'sgranpa 143
179 Mr. Pak's Quiz For English(027) 2019.06.28 Nick'sgranpa 126
178 Mr. Pak's Quiz For English(026) 2019.06.20 Nick'sgranpa 161
177 Mr. Pak's Quiz For English(025) 2019.06.09 Nick'sgranpa 154
176 Mr. Pak's Quiz For English(024) 2019.06.05 Nick'sgranpa 122
175 Mr. Pak's Quiz For English(023) 2019.05.26 Nick'sgranpa 132
174 Mr. Pak's Quiz For English(022) 2019.05.18 Nick'sgranpa 111
173 Mr. Pak's Quiz For English(021) 2019.05.10 Nick'sgranpa 113
172 Mr. Pak's Quiz For English(020) 2019.05.05 Nick'sgranpa 127
171 Mr. Pak's Quiz For English(019) 2019.04.21 Nick'sgranpa 110
170 Mr. Pak's Quiz For English(018) 2019.04.11 Nick'sgranpa 124
169 Mr. Pak's Quiz For English(017) 2019.03.28 Nick'sgranpa 131
168 Mr. Pak's Quiz For English(016) 2019.03.09 Nick'sgranpa 155
167 Mr. Pak's Quiz For English(015) 2019.02.24 Nick'sgranpa 163
166 Mr. Pak's Quiz For English(014) 2019.02.16 Nick'sgranpa 165
165 Mr. Pak's Quiz For English(013) 2019.02.08 Nick'sgranpa 139
164 Mr. Pak's Quiz For English(012) 2019.02.02 Nick'sgranpa 148
163 Mr. Pak's Quiz For English(011) 2019.01.30 Nick'sgranpa 144
162 Mr. Pak's Quiz for English(010) 2019.01.22 Nick'sgranpa 139
161 Mr. Pak's Quiz for English(009) 2019.01.16 Nick'sgranpa 104
160 Mr. Pak's Quiz for English(008) 2019.01.07 Nick'sgranpa 108
159 Mr. Pak's Quiz For English(007) 2019.01.01 Nick'sgranpa 153
158 Mr. Pak's Quiz For English(006) 2018.12.25 Nick'sgranpa 113
157 Mr. Pak's Quiz For English(005) 2018.12.18 Nick'sgranpa 129
156 Mr. Pak's Quiz For English(004) 2018.12.12 Nick'sgranpa 125
155 Mr. Pak's Quiz For English(003) 2018.12.04 Nick'sgranpa 120
154 Mr. Pak's Quiz For English(002) 2018.11.27 Nick'sgranpa 120
153 Mr. Pak's Quiz For English(001) 2018.11.23 Nick'sgranpa 132
152 웃다 배우는 생활영어(004) 2016.03.18 Nick'sgranpa 5211
151 웃다 배우는 생활영어(003) [1] 2016.03.11 Nick'sgranpa 3035
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2590
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3391
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3108
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2252
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2039
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 473
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 448
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 468
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 502
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2743
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1927
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1789
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1813
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1749
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1730
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1863