Mr. Pak's Quiz For English(080)

Nick'sgranpa 2020.11.01 07:05 조회 수 : 164

Mr. Pak's Quiz For English(080)

====

<제 080 회> 숫자로 빈칸 채우기

/ Filling the blanks with numbers

.

[Q] :

다음의 사각형에서 0, 4, 8,그리고 12의 숫자들을 사용해서,

수직이나, 수평이나, 대각선으로 합하였을 때

24가 되게 그것을 완성하라.

.

Using the numbers 0, 4, 8, and 12 in the following square,

 you can complete it so that total is 24 when added horizontally,

 vertically, and diagonally.

.

[보기]

이 사각형은 같은 크기의 작은 정사각형이 가로로 넷, 세로로 넷 도합 16개로

되어있다.

0

(a)

12

0

(b)

(c)

(d)

(e)

4

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

12

.

[답]

a ( ), b ( ), c ( ), d ( ), e ( ), f ( ), g ( )

h ( ), i ( ), j ( ), k ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

add.ed /ǽd.id/[애^앋 ́.읻(으)]

di.ag.o.nal.ly /dai.ǽg.ə.nəl.i:/[다이.애^악 ́.어.널.이이]

fol.low.ing /fɑ́l.ou.iŋ/[ㅎ팔 ́.오우.잉]

hor.i.zon.tal.ly /hɔ̀:r.ə.zɑ́n.tl.i:/[호^어 ̀.(어)러.ㅅ잔 ́.트을.이이]

ver.ti.cal.ly /və́:r.ti.kəl.i:/[ㅎ버(어)ㄹ ́.티.컬.이이]

==

[제 079 회 정답 및 해설]

정답 : 라)

해설 :

그는 키가 작아 18 층 버턴에 (손이) 닿을 수 가 없어서다.

그러나 비 오는 날은 늘 우산을 가지고 다닌다.

He was short and couldn't reach the 18th floor button.

      But rainy days always carry an umbrella.

==

<오늘의 명언>

Each of us visits that Earth involuntarily and without an invitation.

     For me, it is enough to wonder at its secrets.

우리는 모두 본의 아니게 초대장도 없이 지구를 방문 중이다.

   나에게는 이것도 놀라운 불가사의이다.

         --- 앨버트 아인스타인(Albert Einstein) 독일계 미국 이론 물리학자

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
281 Gag 로 배우는 생활영어(024) 2022.01.21 Nick'sgranpa 4
280 Gag 로 배우는 생활영어(023) 2022.01.06 Nick'sgranpa 34
279 Gag 로 배우는 생활영어(022) [1] 2021.12.30 Nick'sgranpa 29
278 Gag 로 배우는 생활영어(020) 2021.12.24 Nick'sgranpa 38
277 Gag 로 배우는 생활영어(019) 2021.12.17 Nick'sgranpa 51
276 Gag 로 배우는 생활영어(018) 2021.12.11 Nick'sgranpa 54
275 Gag 로 배우는 생활영어(017) 2021.12.05 Nick'sgranpa 44
274 Gag 로 배우는 생활영어(016) 2021.11.24 Nick'sgranpa 53
273 Gag 로 배우는 생활영어(015) 2021.11.13 Nick'sgranpa 59
272 Gag 로 배우는 생활영어(014) 2021.11.04 Nick'sgranpa 61
271 Gag 로 배우는 생활영어(013) 2021.10.26 Nick'sgranpa 74
270 Gag 로 배우는 생활영어(012) 2021.10.16 Nick'sgranpa 75
269 Gag 로 배우는 생활영어(011) 2021.10.12 Nick'sgranpa 67
268 Gag 로 배우는 생활영어(010) 2021.09.30 Nick'sgranpa 84
267 Gag 로 배우는 생활영어(009) 2021.09.25 Nick'sgranpa 79
266 Gag 로 배우는 생활영어(008) 2021.09.19 Nick'sgranpa 65
265 Gag 로 배우는 생활영어(007) 2021.09.14 Nick'sgranpa 77
264 Gag 로 배우는 생활영어(006) 2021.09.06 Nick'sgranpa 74
263 Gag 로 배우는 생활영어(005) 2021.08.23 Nick'sgranpa 76
262 Gag 로 배우는 생활영어(004) 2021.08.09 Nick'sgranpa 82
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) 2021.08.03 Nick'sgranpa 84
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 91
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [2] 2021.07.11 Nick'sgranpa 102
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 126
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 123
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 131
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 114
254 Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 123
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 126
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 112
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 110
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 120
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 119
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 113
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 130
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 136
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 135
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 134
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 143
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 174
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 161
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 137
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 134
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 140
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 132
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 136
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 189
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 158
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 158
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 167