Mr. Pak's 생활영어(5)

Nick'sgranpa 2015.02.28 14:16 조회 수 : 480

===

[문] :

밤에 그들은 부르는 일이 없어도 온다,

그리곤 낮이 되면 그들은 도둑을 맞지 않는데도 잃어버린다.


그것들은 무엇인가?


* Hint : 그것들은 생물이 아니다.

하나는 그 날의 날씨에 따라 그 숫자가 달라진다.


다른 것은 젊은 사람은 좋은 쪽으로 가지고,

나이 많은 사람은 고통 속에 그것을 갖는다.


[답] ( )과 ( )들

-------------------------------------------------------------


[Q] :

At night they come without being fetched

and by day they are lost without being stolen.

What are they?

------------------------------------------------------------


번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2659
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3452
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3153
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2281
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2072
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 509
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 479
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 501
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 538
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2770
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1954
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1823
138 Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1845
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1774
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1751
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1887
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 567
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 523
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 540
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 645
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 598
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 549
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 517
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 559
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 702
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 483
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 708
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 394
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 426
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 606
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 778
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 513
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 852
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 777
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 561
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 369
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 288
» Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 480
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 382
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 558
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 460
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 462
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 592
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 684
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2986
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [16] 2014.11.25 Nick'sgranpa 2006
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1395
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2449
102 벨뷰쪽에 무료 영어 수업이 있는지 아시는 분 정보 좀 부탁합니다! [1] 2014.04.04 violet 3012
101 무료 영어 수업 Free English Class [1] 2014.03.26 JS 3514