Mr. Pak's 생활영어(24)

Nick'sgranpa 2015.07.10 14:34 조회 수 : 1847

---

 

<제 018 회> -- 5가 더 많은 것이 무엇인가?

 

* 이 문제는 얼마나 빠르게 답이 나오는지가 핵심이다.

 

[문] :

1050의 절반에,

1/5에,

1/5에 5가 더 많은 것이 무엇인가?

 

보기 :

가)24 나)25 다)26 라)28

 

* Note : 한 번 더 듣(읽)고 시간을 재어보자.

 

[답] ( )

-----------------------* 정답은 “자게판 박 서방의 퀴즈(24)”에 있습니다.

.

[Q] :

What is the number that is 5 more than the number

which is one-fifth of

one-fifth of

one-half of 1050?

---------------------------------------------------

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
150 웃다 배우는 생활영어(002) 2016.03.04 Nick'sgranpa 2659
149 웃다 배우는 생활영어(001) [1] 2016.02.25 Nick'sgranpa 3453
148 Mr. Pak's 생활영어(34) [1] 2016.02.20 Nick'sgranpa 3153
147 Mr. Pak's 생활영어(33) [1] 2016.02.13 Nick'sgranpa 2281
146 Mr. Pak's 생활영어(32) 2016.02.06 Nick'sgranpa 2072
145 Mr. Pak's 생활영어(31) [1] 2016.01.30 Nick'sgranpa 510
144 Mr. Pak's 생활영어(30) [1] 2016.01.24 Nick'sgranpa 480
143 Mr. Pak's 생활영어(29) [1] 2016.01.16 Nick'sgranpa 502
142 Mr. Pak's 생활영어(28) [1] 2016.01.09 Nick'sgranpa 539
141 Mr. Pak's 생활영어(27) 2015.08.02 Nick'sgranpa 2771
140 Mr. Pak's 생활영어(26) [1] 2015.07.25 Nick'sgranpa 1955
139 Mr. Pak's 생활영어(25) [1] 2015.07.21 Nick'sgranpa 1824
» Mr. Pak's 생활영어(24) [1] 2015.07.10 Nick'sgranpa 1847
137 Mr. Pak's 생활영어(23) 2015.07.04 Nick'sgranpa 1775
136 Mr. Pak's 생활영어(22) 2015.06.27 Nick'sgranpa 1752
135 Mr. Pak's 생활영어(21) 2015.06.21 Nick'sgranpa 1888
134 Mr. Pak's 생활영어(20) [1] 2015.06.14 Nick'sgranpa 567
133 Mr. Pak's 생활영어(19) 2015.06.06 Nick'sgranpa 524
132 Mr. Pak's 생활영어(18) 2015.05.30 Nick'sgranpa 541
131 Mr. Pak's 생활영어(17) 2015.05.24 Nick'sgranpa 645
130 Mr. Pak's 생활영어(16) 2015.05.16 Nick'sgranpa 598
129 Mr. Pak's 생활영어(15) [2] 2015.05.13 Nick'sgranpa 549
128 Mr. Pak's 생활영어(14) 2015.05.03 Nick'sgranpa 517
127 Mr. Pak's 생활영어(13) 2015.04.26 Nick'sgranpa 559
126 Mr. Pak's 생활영어(12) [1] 2015.04.20 Nick'sgranpa 702
125 9학년 썸머스쿨 정보 부탁드립니다. 2015.04.13 쥐니 483
124 Mr. Pak's (5)영어 발음 한마디 [1] 2015.04.12 Nick'sgranpa 708
123 Mr. Pak's 생활영어(11) 2015.04.11 Nick'sgranpa 394
122 Mr. Pak's 생활영어(10) 2015.04.04 Nick'sgranpa 426
121 Mr. Pak's (4)영어발음 한마디 2015.04.02 Nick'sgranpa 606
120 Mr. Pak's (3)영어발음 한 마디 2015.03.28 Nick'sgranpa 778
119 Mr. Pak's 생활영어(9) 2015.03.28 Nick'sgranpa 513
118 Mr. Pak's (2)영어발음 한 마디 [1] 2015.03.23 Nick'sgranpa 852
117 Mr. Pak's 생활영어(8) 2015.03.21 Nick'sgranpa 777
116 Mr. Pak's (1)영어발음 한 마디 2015.03.15 Nick'sgranpa 561
115 Mr. Pak's 생활영어(7) 2015.03.14 Nick'sgranpa 369
114 Mr. Pak's 생활영어(6) 2015.03.07 Nick'sgranpa 289
113 Mr. Pak's 생활영어(5) [1] 2015.02.28 Nick'sgranpa 480
112 Mr. Pak's 생활영어(4) [1] 2015.02.24 Nick'sgranpa 383
111 Mr. Pak's 생활영어(3) 2015.02.20 Nick'sgranpa 558
110 Mr. Pak's 생활영어(번호 없음) 2015.02.19 Nick'sgranpa 460
109 Mr. Pak's 생활영어(2) [1] 2015.02.18 Nick'sgranpa 462
108 Mr. Pak's 생활영어(1) [1] 2015.02.15 Nick'sgranpa 592
107 영어 공부 같이 하실분 [1] 2015.01.28 씨이오 684
106 생활회화 40일에 끝내자(무료)(2)! [15] 2015.01.18 Nick'sgranpa 2992
105 생활회화 40일에 끝내자(무료)! [16] 2014.11.25 Nick'sgranpa 2006
104 [무료]원어민과 영어회화 - 벨뷰 [1] file 2014.10.08 무료영어회화 1395
103 이민 1세는 영어, 2세는 한국 말(글)을 배우자! 2014.05.04 Nick'sgranpa 2449
102 벨뷰쪽에 무료 영어 수업이 있는지 아시는 분 정보 좀 부탁합니다! [1] 2014.04.04 violet 3013
101 무료 영어 수업 Free English Class [1] 2014.03.26 JS 3514