Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제48강)

Nick's Grandpa 2010.07.15 07:17 조회 수 : 6069

  <제48강>

    능률적 학습요령:

    다음 문제의 정답을 안 후 큰 소리로 매 문제마다 5~7번씩 읽는다.

    단, 발음은 정확하도록 노력하자!

    분명히 이 문제(80개 Step)들을 다 마치면

    귀, 입이 열리고 말이 쉽게 나오게 된다.


Step B~29 ***=====“밥 먹다 배우는 영어”=====***

      다음 문장을 읽고 밑의 빈 칸에 적당한 글자(Letter)를 넣어보세요. 

       * 정답은 같은 Step 번호의 A와 B가 서로의 답이 된다.


Q 57 < Funny 2 >  (Gate 19)

  

  무슨 두 단어가 그 속에 수 천통의 편지를 넣을 수 있나?


  (Q) What _______o w_______s h______e t________usa____s of l_____ers

 

        in t_____m?


  (A) __________t   _____________e

---------------


Q 58 < Math >  (Gate 19)


  두 사람이 만났을 때,

     한 사람은 다른 사람의 나이의 절반에,

        7을 더해야 했습니다.

  

  (Q) ______en _____o m_____,

 

              ______e ______s h_____f the other's _____e, 

 

                      _____us s_______n ________rs.


  10년이 지나,

    그들이 결혼을 했을 때,

       신랑은 30이였는데,

    이때  한 사람은 다른 사람 나이의 9/10의 나이였습니다.


  (Q) ____n _______s la_____r,  

 

                    w______n t______y ma______d,

 

                                     the ______m w____ thirty,


     _____t t______s t______e ______e w_____ nine-te_______ the _____ of

 

     the _____er.

  둘이 만났을 때 신부의 나이는 몇 이였을까요?


  (Q) H____ o_____er _____s _____e b______e wh____ _____e m____t

  

        _____m?


  (A) _________

   --------------------------------------------------------

    * 미국인의 원음을 듣고 싶으면 “웃다 배우는 미국말”을 참고하세요.

      문제와 관련된 질문은 : yu41pak@hotmail.com 으로 해 주세요.


    감사합니다!

    오늘도 나눔의 장을 마련해주신 Kseattle.com에 감사드립니다.

   --------------------------------------------------------

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
293 영어와 친해지기 위해서 작문을 써봤어요. [7] 2011.06.26 ZEN 20080
292 영어 프로그램... [2] 2013.04.24 영어 20024
291 ESL 무료수업 2012.02.11 Young Shin 9563
290 트리니티 장로 교회 무료 영어 교실 2012.02.11 Pinekim 8748
289 무료 영어 교실 설문지 / 트리니티 장로교회 [1] file 2012.02.26 PInekim 8668
288 Kirkland 트리니티 장로 교회 무료 영어 교실 [4] 2012.03.24 PInekim 8364
287 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제64강) [3] 2011.03.20 Nick's Grandpa 8301
286 무료로 미국드라공부하는방 easymidenglish.com [2] 2012.01.23 떡판 8127
285 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어(제68강) [1] 2011.06.12 Nicks Grandpa 8098
284 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어(제69강) [1] 2011.07.11 Nick's Grandpa 8063
283 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어(제71강) [2] 2011.08.24 Nick's Grandpa 8041
282 영화 영어 - 스크린 영어 (Notting Hill) [1] 2010.11.02 DPark 7987
281 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제63강) [2] 2011.03.02 Nick's Grandpa 7947
280 왕초보제17강 [1] 2012.01.23 떡판 7945
279 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제58강) [1] 2010.12.16 Nick's Grandpa 7945
278 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제61강) [1] 2011.02.04 Nick's Grandpa 7920
277 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제67강) [1] 2011.05.15 Nick's Grandpa 7918
276 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제62강) [1] 2011.02.17 Nick's Grandpa 7843
275 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제60강) [1] 2011.01.21 Nick's Grandpa 7835
274 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제59강) [1] 2011.01.04 Nick's Grandpa 7830
273 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제65강) [1] 2011.04.15 Nick's Grandpa 7806
272 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어(제72강) [1] 2011.09.06 Nicl's Grandpa 7780
271 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제66강) [1] 2011.04.30 Nick's Grandpa 7679
270 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어(제70강) [1] 2011.08.10 Nick's Grandpa 7660
269 독도 청원서 동참에 관한 건 [1] 2013.01.07 fred surh 7566
268 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제57강) [1] 2010.12.01 Nick's Grandpa 7550
267 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어(제75강) [1] 2011.11.01 Nick's Grandpa 7463
266 왕초보16강 [3] 2012.01.23 떡판 7434
265 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제56강) [1] 2010.11.15 Nick's Grandpa 7370
264 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제55강) [1] 2010.10.31 Nick's Grandpa 7351
263 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어(제73강) [1] 2011.09.28 Nick's Grandpa 7299
262 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어(제74강) [1] 2011.10.17 Nick's Grandpa 7134
261 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제53강) [1] 2010.10.01 Nick's Grandpa 7113
260 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제54강) [1] 2010.10.16 Nick's Grandpa 7098
259 왕기초 14강 [1] 2012.01.11 떡판 6934
258 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제52강) [1] 2010.09.17 Nick's Grandpa 6806
257 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제51강) [1] 2010.09.01 Nick's Grandpa 6740
256 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제50강) [1] 2010.08.15 Nick's Grandpa 6726
255 왕초보 13강 [1] 2012.01.11 떡판 6725
254 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어(제76강) [1] 2011.11.27 Nick's Grandpa 6722
253 개인적인 질문입니다 ㅠㅠ [1] 2010.07.30 재영 6576
252 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어(제77강) [1] 2011.12.25 Nick's Grandpa 6560
251 왕초보10강 오늘의 대화 듣고 말하기훈련 [1] 2012.01.10 떡판 6529
250 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어(제78강) [1] 2012.01.11 Nick's Grandpa 6529
249 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제47강) [1] 2010.07.01 Nick's Grandpa 6250
248 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제49강) [1] 2010.07.30 Nick's Grandpa 6206
» Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제48강) [1] 2010.07.15 Nick's Grandpa 6069
246 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어(제80강) [2] 2012.08.03 Nick's Grandpa 5936
245 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어(제79강) [2] 2012.07.10 Nick's Grandpa 5851
244 Share your Story: First December Storm, 2007 2007.12.03 Ginny 5829