Mr. Pak's Quiz For English(057) 

Nick'sgranpa 2020.05.06 09:15 조회 수 : 175

 Mr. Pak's Quiz For English(057)  ==========================

===

<제 057 회> 어떻게 사과 9개를 평등하게 나누나..?

                  / How would you divide nine apples equally..?

.

[문] : 어떻게 사과 9개를

             10사람에게 평등하게 나눌 수 있을까요?

.

        How would you divide

             / nine apples equally / among ten persons?

.

[답] ___________

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<단어읽기> :

a.mong /ə.mʌ́ŋ/[어.머^앙 ́]

di.vide /di.váid/[디.ㅎ바읻(으) ́]

e.qual.ly /í:.kwəl.i:/[이이 ́.크우얼.이이]

per.sons /pə́:r.sənz/[퍼(어)ㄹ ́.선ㅅ즈] or /pə́:r.səns/[퍼(어)ㄹ ́.선스] (ok)

==

[제 056 회 정답 및 해설]

정답 : 다) 5¢

해설 :

1) 1.10 -1.00 = 10

2) 10 ÷ 2 = 5

Good : $1.00, Cheap : 5¢

==

<오늘의 명언>

Cut off your nose to spite your face. / 얼굴을 저주하기 위해 코를 자른다.

남을 해치려다 도리어 제가 불이익을 받다. 누워 침 뱉기

.

숙호충비(宿虎衝鼻) : <宿 잘 숙, 虎 범 호, 衝 찌를 충, 鼻 코 비>

가만 두면 무사할 것을 공연히 잘못 건드려서 일을 저질러 화(禍)를 초래한다는 뜻.

===

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
253 영어와 친해지기 위해서 작문을 써봤어요. [7] 2011.06.26 ZEN 20069
252 영어 프로그램... [2] 2013.04.24 영어 20018
251 ESL 무료수업 2012.02.11 Young Shin 9557
250 트리니티 장로 교회 무료 영어 교실 2012.02.11 Pinekim 8739
249 무료 영어 교실 설문지 / 트리니티 장로교회 [1] file 2012.02.26 PInekim 8659
248 Kirkland 트리니티 장로 교회 무료 영어 교실 [4] 2012.03.24 PInekim 8355
247 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제64강) [3] 2011.03.20 Nick's Grandpa 8292
246 무료로 미국드라공부하는방 easymidenglish.com [2] 2012.01.23 떡판 8118
245 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어(제68강) [1] 2011.06.12 Nicks Grandpa 8089
244 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어(제69강) [1] 2011.07.11 Nick's Grandpa 8054
243 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어(제71강) [2] 2011.08.24 Nick's Grandpa 8031
242 영화 영어 - 스크린 영어 (Notting Hill) [1] 2010.11.02 DPark 7978
241 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제58강) [1] 2010.12.16 Nick's Grandpa 7939
240 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제63강) [2] 2011.03.02 Nick's Grandpa 7938
239 왕초보제17강 [1] 2012.01.23 떡판 7936
238 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제61강) [1] 2011.02.04 Nick's Grandpa 7914
237 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제67강) [1] 2011.05.15 Nick's Grandpa 7909
236 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제62강) [1] 2011.02.17 Nick's Grandpa 7831
235 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제59강) [1] 2011.01.04 Nick's Grandpa 7821
234 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제60강) [1] 2011.01.21 Nick's Grandpa 7811
233 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제65강) [1] 2011.04.15 Nick's Grandpa 7797
232 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어(제72강) [1] 2011.09.06 Nicl's Grandpa 7771
231 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제66강) [1] 2011.04.30 Nick's Grandpa 7670
230 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어(제70강) [1] 2011.08.10 Nick's Grandpa 7651
229 독도 청원서 동참에 관한 건 [1] 2013.01.07 fred surh 7560
228 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제57강) [1] 2010.12.01 Nick's Grandpa 7541
227 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어(제75강) [1] 2011.11.01 Nick's Grandpa 7454
226 왕초보16강 [3] 2012.01.23 떡판 7419
225 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제56강) [1] 2010.11.15 Nick's Grandpa 7364
224 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제55강) [1] 2010.10.31 Nick's Grandpa 7342
223 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어(제73강) [1] 2011.09.28 Nick's Grandpa 7290
222 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어(제74강) [1] 2011.10.17 Nick's Grandpa 7125
221 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제53강) [1] 2010.10.01 Nick's Grandpa 7107
220 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제54강) [1] 2010.10.16 Nick's Grandpa 7092
219 왕기초 14강 [1] 2012.01.11 떡판 6925
218 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제52강) [1] 2010.09.17 Nick's Grandpa 6797
217 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제51강) [1] 2010.09.01 Nick's Grandpa 6731
216 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제50강) [1] 2010.08.15 Nick's Grandpa 6716
215 왕초보 13강 [1] 2012.01.11 떡판 6715
214 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어(제76강) [1] 2011.11.27 Nick's Grandpa 6713
213 개인적인 질문입니다 ㅠㅠ [1] 2010.07.30 재영 6567
212 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어(제77강) [1] 2011.12.25 Nick's Grandpa 6548
211 왕초보10강 오늘의 대화 듣고 말하기훈련 [1] 2012.01.10 떡판 6520
210 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어(제78강) [1] 2012.01.11 Nick's Grandpa 6519
209 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제47강) [1] 2010.07.01 Nick's Grandpa 6241
208 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제49강) [1] 2010.07.30 Nick's Grandpa 6197
207 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어 (제48강) [1] 2010.07.15 Nick's Grandpa 6063
206 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어(제80강) [2] 2012.08.03 Nick's Grandpa 5927
205 Mr. Pak's 밥 먹다 배우는 영어(제79강) [2] 2012.07.10 Nick's Grandpa 5842
204 Share your Story: First December Storm, 2007 2007.12.03 Ginny 5818