Mr. Pak's Quiz For English(104)

Nick'sgranpa 2021.05.23 19:23 조회 수 : 122

 

Mr. Pak's Quiz For English(104)

==

<제 104 회> 기차

/ train

.

[Q] :

우리 동네에

두 대의 기차가 있다.

There are / two trains

in our town.

.

한 기차는

A에서 B로

시간당 19마일에 달린다.

One train runs

from A to B

at 19 miles per hour.

.

다른 기차는

B에서 A로

시간당 21마일에 달린다.

The other runs

from B to A

at 21 miles per hour.

.

그 기차들이 서로 지나치기

한 시간 전,

그 두 기차는 얼마나 서로 떨어져있을까?

One hour before

the trains pass each other,

how far apart are they?

.

보기 :

가) 35 miles 나) 40 " 다) 50 " 라) 55 "

.

[답] ( )

----------------------------------------* 정답은 다음 회에 있음.

==

<104. 단어읽기> :

a.part /ə.pɑ́:rt/[어.파(어)ㄹ트 ́]

pass /pæs/[패^아스],

per /pə:r/[퍼(어)ㄹ]

trains /treins/[트(어)래인스]

cu.ri.ous /kju.́əri.əs/[키우 ́.(어)리.어스]

pas.sion.ate.ly /pǽʃ.ən.it.li:/[패^아쒸 ́.언.잍.(을)리이]

==

[제 103 회 정답 및 해설]

정답 : 시계를 보자! 11(시) + 2(시간) = 1(시)

해설 :

11 시에 두 시간을 더하면 한(1) 시가 된다.

When you add two hours to eleven o'clock, you get one o'clock.

==

<오늘의 명언>

I have no special talents.

I am only passionately curious.

나에게 특별한 재능은 없다.

내가 가진 것은 열정적인 호기심뿐이다.

--- 앨버트 아인스타인(Albert Einstein) 독일계 미국 이론 물리학자

==

번호 제목 날짜 글쓴이 조회 수
275 Gag 로 배우는 생활영어(017) 2021.12.05 Nick'sgranpa 11
274 Gag 로 배우는 생활영어(016) 2021.11.24 Nick'sgranpa 26
273 Gag 로 배우는 생활영어(015) 2021.11.13 Nick'sgranpa 41
272 Gag 로 배우는 생활영어(014) 2021.11.04 Nick'sgranpa 44
271 Gag 로 배우는 생활영어(013) 2021.10.26 Nick'sgranpa 63
270 Gag 로 배우는 생활영어(012) 2021.10.16 Nick'sgranpa 67
269 Gag 로 배우는 생활영어(011) 2021.10.12 Nick'sgranpa 63
268 Gag 로 배우는 생활영어(010) 2021.09.30 Nick'sgranpa 82
267 Gag 로 배우는 생활영어(009) 2021.09.25 Nick'sgranpa 77
266 Gag 로 배우는 생활영어(008) 2021.09.19 Nick'sgranpa 65
265 Gag 로 배우는 생활영어(007) 2021.09.14 Nick'sgranpa 68
264 Gag 로 배우는 생활영어(006) 2021.09.06 Nick'sgranpa 74
263 Gag 로 배우는 생활영어(005) 2021.08.23 Nick'sgranpa 75
262 Gag 로 배우는 생활영어(004) 2021.08.09 Nick'sgranpa 81
261 Gag 로 배우는 생활영어(003) 2021.08.03 Nick'sgranpa 81
260 Gag 로 배우는 생활영어(002) 2021.07.28 Nick'sgranpa 88
259 Gag 로 배우는 생활영어(001) [2] 2021.07.11 Nick'sgranpa 99
258 Mr. Pak's Quiz For English(108) 2021.06.29 Nick'sgranpa 126
257 Mr. Pak's Quiz For English(107) 2021.06.22 Nick'sgranpa 123
256 Mr. Pak's Quiz For English(106) 2021.06.13 Nick'sgranpa 130
255 Mr. Pak's Quiz For English(105) 2021.06.01 yu41pak 113
» Mr. Pak's Quiz For English(104) [1] 2021.05.23 Nick'sgranpa 122
253 Mr. Pak's Quiz For English(103) 2021.05.12 Nick'sgranpa 126
252 Mr. Pak's Quiz For English(102) 2021.05.05 Nick'sgranpa 112
251 Mr. Pak's Quiz For English(101) 2021.04.24 Nick'sgranpa 108
250 Mr. Pak's Quiz For English(100) 2021.04.18 Nick'sgranpa 120
249 Mr. Pak's Quiz For English(099) 2021.04.09 Nick'sgranpa 119
248 Mr. Pak's Quiz For English(098) 2021.04.02 Nick'sgranpa 113
247 Mr. Pak's Quiz For English(097) 2021.03.23 Nick'sgranpa 129
246 Mr. Pak's Quiz For English(096) 2021.03.17 Nick'sgranpa 136
245 Mr. Pak's Quiz For English(095) 2021.03.10 Nick'sgranpa 135
244 Mr. Pak's Quiz For English(094) 2021.02.26 Nick'sgranpa 134
243 Mr. Pak's Quiz For English(093) 2021.02.20 Nick'sgranpa 143
242 Mr. Pak's Quiz For English(092) 2021.02.11 Nick'sgranpa 174
241 Mr. Pak's Quiz For English(091) 2021.02.03 Nick'sgranpa 159
240 Mr. Pak's Quiz For English(090) 2021.01.31 Nick'sgranpa 137
239 Mr. Pak's Quiz For English(089) 2021.01.24 Nick'sgranpa 134
238 Mr. Pak's Quiz For English(088) 2021.01.17 Nick'sgranpa 140
237 Mr. Pak's Quiz For English(087) 2021.01.04 Nick'sgranpa 132
236 Mr. Pak's Quiz For English(086) 2020.12.30 Nick'sgranpa 136
235 Mr. Pak's Quiz For English(085) 2020.12.21 Nick'sgranpa 186
234 Mr. Pak's Quiz For English(084) 2020.12.11 Nick'sgranpa 156
233 Mr. Pak's Quiz For English(083) 2020.11.30 Nick'sgranpa 157
232 Mr. Pak's Quiz For English(082) 2020.11.21 Nick'sgranpa 166
231 Mr. Pak's Quiz For English(081) 2020.11.11 Nick'sgranpa 170
230 Mr. Pak's Quiz For English(080) [1] file 2020.11.01 Nick'sgranpa 163
229 Mr. Pak's Quiz For English(079) [1] file 2020.10.17 Nick'sgranpa 160
228 Mr. Pak's Quiz For English(078) [1] file 2020.10.10 Nick'sgranpa 175
227 Mr. Pak's Quiz For English(077) [1] file 2020.09.29 Nick'sgranpa 181
226 Mr. Pak's Quiz For English(076) 2020.09.19 Nick'sgranpa 178